Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Politieke Economie in Internationaal Perspectief

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Omschrijving

Globalisering en Europese integratie stellen beleidsmakers voor lastige dilemma’s. Enerzijds is het van belang om sociaaleconomisch beleid te hervormen omdat in een tijd waarin economische grenzen vervagen de internationale concurrentiepositie steeds belangrijker wordt. Anderzijds is de politieke realiteit dat het doorgaans moeilijk is om hervormingen van sociaaleconomisch beleid door te voeren. In dit vak bestuderen studenten de politieke economie van hervormingen in een internationaal vergelijkend perspectief. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: In hoeverre wordt nationaal sociaal beleid beïnvloed door de Europese Unie? Hoe passen beleidsmakers bijstands- en werkloosheidsuitkeringen aan in een tijd van toenemende arbeidsmigratie? In hoeverre leiden internationale handel- en kapitaalstromen tot hervormingen van winstbelastingen?

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in belangrijke vraagstukken op het terrein van internationale economische integratie en sociaaleconomisch beleid.

  • De student heeft kennis van theorieën en methoden uit state-of-the-art wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de politieke economie van globalisering, Europese integratie en hervormingen van sociaaleconomisch beleid.

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster
Controleert u regelmatig voor updates.

Onderwijsvorm

Presentatie (verplicht)
Zelfstudie
Interactieve seminars (verplicht):
Per bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten (zo mogelijk referaten).
h3. Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 26
Zelfstudie: 114

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open/essay vragen (75% van het eindcijfer) en referaten/participatie (25% van het eindcijfer)
Herkansing: schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. De deeltoets kan niet worden herkanst.

Blackboard

Een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Leermiddelen/Literatuur

  • Literatuur en reader volgen nog

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.