Studiegids

nl en

Politiek-Ambtelijke Verhoudingen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Omschrijving

Deze cursus gaat in een serie van zeven seminars in op het thema politiek-ambtelijke verhoudingen in relatie tot publiek management en het openbaar bestuur. Wij bespreken klassieke en hedendaagse opvattingen over een scheiding tussen politiek en bestuur en gaan in op de verschillende implicaties van veranderende en soms gespannen verhoudingen tussen politiek en ambtenarij voor het functioneren van het openbaar bestuur en het management van de publieke sector. Daarbij staan analyse van verhoudingen en advies over mogelijke oplossingen voor problemen voorop.

Leerdoelen

  • Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende deelaspecten van het thema politiek bestuurlijke verhoudingen en deze zelfstandig te kunnen bestuderen en aan elkaar te kunnen koppelen;

  • Studenten dienden het thema (en deelaspecten hiervan) kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur;

  • Studenten dienen na afloop in staat te zijn goed geschreven papers te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractie niveau uit wetenschappelijke vakliteratuur wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek en advies voor de bestuurspraktijk;

  • Studenten dienen na afloop van de cursus meer praktische vaardigheden en gevoel te hebben ontwikkeld voor strategische omgang met politiek-ambtelijke verhoudingen en advies.

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster
Controleert u regelmatig voor updates.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie: 126

Toetsing

Essay (25%) en eindpaper (75%) waarbij compensatie tussen deze onderdelen zal worden toegepast. Bij een onvoldoende eindcijfer kan het eindpaper eenmalig worden herkanst volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in vakwijzer en Regels& Richtlijnen van de opleiding.

Inhoud van de opdrachten zal t.z.t. in de vakwijzer bekend worden gemaakt.

Blackboard

Ja. Komt beschikbaar uiterlijk 2 weken voor het begin van de cursus.

Leermiddelen/Literatuur

Voor dit vak dient (wetenschappelijke) vakliteratuur te worden gelezen. Daarnaast worden er enkele adviesrapporten bestudeerd. Alle literatuur zal voorafgaand aan de cursus in de vakwijzer worden vermeld die op Blackboard zal komen te staan.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Schouwburgstraat 2, Den Haag, kamer B1.05
Tel: +31(0)715273707 /