Studiegids

nl en

Beleidseconomie (BSK Den Haag)

Vak
2014-2015

Omschrijving

Bij dit vak komen actuele thema’s op het terrein van sociaal-economisch beleid aan de orde. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing en individualisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s zijn: de gevolgen van de vergrijzing voor AOW en pensioenen, veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en vergroting van de inzetbaarheid van mensen) en veranderingen in het belastingstelsel.

Leerdoelen

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van het sociaal-economisch beleid

  • De student kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en een presentatie.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 33u – uren zelfstudie: 107u

Toetsing

De toetsing bestaat uit wekelijkse schrijfopdrachten en participatie in de werkgroepen (40% van het eindcijfer). Aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen (60% van het eindcijfer). Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2011. De hoofdstukken uit Overheidsfinanciën die specifiek moeten worden bestudeerd staan bij de verschillende weken aangegeven. De rest van het boek geeft achtergrondinformatie (ter lezing aanbevolen).

  • De overige literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunnen studenten de literatuur downloaden.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.