Studiegids

nl en

Multi-level governance in the EU

Vak
2014-2015

Omschrijving

In dit college wordt ingegaan op de gevolgen van het Europese integratieproces voor de structuur en werking van het openbaar bestuur in de lidstaten in brede zin. We kijken hierbij naar het stelsel van rijk (wetgevende en uitvoerende macht), provincie, gemeenten, maatschappelijke actoren. Het veranderende systeem van (interbestuurlijke) relaties tussen deze instituties en actoren staat centraal.

De Europese Unie is voor de totstandkoming en uitvoering van haar beleid in belangrijke mate aangewezen op de bestuursstelsels van de lidstaten. Dit maakt het bestuur van lokale, regionale en functionele overheden, bestuursorganen en belangengroepen die opereren op het nationale en subnationale niveau van de lidstaten in toenemende mate van belang voor het Europese integratieproces. Omgekeerd worden dezelfde instituties en actoren in toenemende mate geconfronteerd met de directe en indirecte gevolgen van het Europese integratieproces.

In het college zal aandacht worden besteed aan de directe en indirecte gevolgen van de ontwikkeling van de Europese Unie voor het nationale, regionale en lokale bestuur. De materie dient onvermijdelijk in een vergelijkend en Europees bestuurlijk perspectief te worden behandeld. Daartoe zal aandacht worden besteed aan een beschrijving van verschillende bestuursstelsels, de betekenis van regionalisering in Europees perspectief, en de vergelijkende analyse van bestuurlijke vernieuwingsprocessen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan onderwerpen als democratie, legitimiteit, effectiviteit en veranderende machtsverhoudingen, alsmede de ontwikkelingen van de verhouding tussen recht, (goed) bestuur, en overheidsorganisaties in het Europa van de toekomst. Op deze manier sluit de cursus aan bij andere cursussen over beleidsvorming en de Europese Unie, en zorgt het voor een verbinding van opgedane kennis over verschillende bestuursniveaus.

Het vak Multi-level governance in the EU maakt gebruik van het concept van ‘blended learning’. De bestudeerde leerstof wordt nader toegelicht via videofilmpjes die op Blackboard staan, waarna de student een meerkeuzetest via Blackboard aflegt. Tijdens de hoorcollegebijeenkomsten wordt vervolgens – via gastsprekers – gekeken hoe de Europeanisering in de praktijk vorm krijgt. Via een discussie leggen de studenten vervolgens de link tussen theorie en praktijk.

Leerdoelen

Na het volgen van dit vak is de student in staat:

 • de consequenties, dynamiek en complexiteit van de Europeanisering van het binnenlands bestuur te herkennen en samen te vatten;

 • de verhouding aan te tonen tussen de Europese integratie en de ontwikkeling van het binnenlands bestuur (met name op lokaal en regionaal niveau);

 • de bestuurde theorieën toe te passen op verschillende landen en zo te verklaren hoe de Europeanisering in verschillende landen is verlopen;

 • een kritische samenvatting te geven van de bestudeerde leerstof

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en video’s via blackboard.

Studielast

 • totale studielast 140 uur – contacturen: drie contacturen per week ingericht als college, werkbezoek of discussie met praktijkexperts (aanwezigheid verplicht) plus twee uur weblectures per week. Totaal 5 uur per week x 7 weken = 35 uur – uren zelfstudie: (voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, enz.)

Toetsing

Tijdens de cursus bestaan de volgende toetsmomenten:

 • het wekelijks maken van meerkeuzentesten via Blackboard over de bestudeerde weblectures;
  Dit telt voor 10% mee in het eindcijfer en kan niet herkanst worden.

 • het schrijven van een literature review over de bestudeerde literatuur;
  Dit telt voor 25% van het eindcijfer mee en kan niet herkanst worden.

 • een schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus over de gehele leerstof. Dit betreft zowel de inhoud van de literatuur, als de weblectures, als de hoorcolleges met de stof die tijdens gastcolleges en discussies aan bod is gekomen. Het tentamen bestaat voor een deel uit meerkeuzevragen en voor een deel uit essayvragen.
  Dit telt voor 65% van het eindcijfer mee en kan herkanst worden.

Het gewogen gemiddelde van de drie deelcijfers moet tenminste een 5,5 zijn om het vak te hebben gehaald.

Blackboard

De Blackboard pagina is een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst beschikbaar.

Andere leermiddelen/Literatuur

*Berg, C.F. van den (2011). Transforming for Europe: the reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance. Leiden: Leiden University Press. (Dit boek is te verkrijgen via de docent tijdens de eerste bijeenkomst).

*Vollaard, H., J. Beyers and P. Dumont (eds) (2014) European Integration and Consensus Politics in the Low Countries. London: Routledge. Beschikbaar in vriendelijk geprijsde PAPERBACK en waarschijnlijk ook als e-book.

*Cini, M. (2013). European Union Politics. Oxford University Press (4nd edition). (Dit boek wordt ook gebruikt bij het vak European Union: Politics and Policy.)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Mw D.A.G.T. van Osch MSc MA (d.a.g.t.van.osch@cdh.leidenuniv.nl)
Spreekuur: Maandag 09:30 – 10:30 (op afspraak)

Opmerkingen

De cursus maakt deel uit van Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie.