Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Beeldende Kunst 500-1800: Laat zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse prent- en tekenkunst van de Nederlanden - rondom Goltzius

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Beschrijving

Laat zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse prent- en tekenkunst van de Nederlanden: rondom Goltzius

Dit werkcollege is een verdieping van het themacollege Highlights of Dutch Art van Marion Boers. Het is noodzakelijk om in ieder geval de twee hoorcolleges over Hendrick Goltzius te volgen, omdat zij het uitgangspunt zijn voor het tweede deel van het werkcollege.

Het eerste deel betreft een algemene inleiding in de zestiende-eeuwse prentkunst van de Nederlanden. De positie van de prentmaker/uitgever, de productie van prenten, marktstrategieën en de functie van prenten komen hierbij aan de orde. Studenten krijgen bronnen en literatuur te lezen en maken enkele technische beschrijvingen van prenten en tekeningen.

In het tweede deel zullen wij aan de hand van prenten en tekeningen uit de Bijzondere collecties dieper ingaan op de techniek en iconografie van het werk van Hendrick Goltzius, zijn leermeester Dirck Volkertsz Coornhert en zijn leerling Jacques (II) de Gheyn. De studenten kiezen een tekening, een prent/serie prenten of een illustratie in een boek om onderzoek te doen. Het resultaat van het onderzoek moet worden vastgelegd in een wetenschappelijke catalogustekst. Ook moeten zij een presentatie geven over het gekozen onderwerp.

Leerdoelen

 • Studenten kunnen zelfstandig werken met prenthistorisch apparaat, teksten over een specifiek prenthistorisch onderwerp [in context] analytisch lezen, en er een beredeneerd oordeel over formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Verantwoord omgaan met kostbaar materiaal uit de collecties van het Prentenkabinet en dit ook kunnen uitdragen.

 • Inzicht hebben in de productie verspreiding, receptie en gebruik van de prentkunst in de Nederlanden van de zeventiende eeuw.

 • Overweg kunnen met de belangrijkste bronnen en literatuur over de Nederlandse prentkunst van de zeventiende eeuw

 • Inzicht hebben in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst

 • Binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp kiezen en dit kunnen motiveren.

 • Een relevante vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 20 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.
  Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Maandag 11-13 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

 • Bijeenkomsten: 26 uur

 • Referaat en powerpoint: 16 uur

 • Opdrachten en werkstuk: 98 uur

Toetsing

Samenstellen van een portfolio

Voorbereiding:

 • Inleiding

 • Technische beschrijving van 2 tekeningen en 3 prenten uit de collectie, met de belangrijkste literatuur. Dit is een bijdrage aan de ontsluiting van de collecties en tevens een goede oefening voor een eventuele museumstage. 10 punten

 • Kort verslag van zoeken en vergelijken van databases met prenten 10 punten

 • Literatuuropdracht(en) (samenvatting, discussie) 10 punten

 • Iconografische opdracht 10 punten

 • Beredeneerde catalogustekst van circa 3000 woorden van een of meerdere prenten of tekeningen naar keuze. 40 punten

 • het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

 • het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt :

 • voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen

 • als discussieforum

Literatuur

Aanbevolen literatuur:

Huigen Leeflang, Ger Luijten (red.), Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen, tent.cat. Amsterdam, Rijksmuseum; New York, The Metropolitan Museum of Art, Toledo, The Toledo Museum ofArt (Zwolle: Uitgeverij Waanders, 2003).

Ilja M. Veldman, ‘Coornhert en de prentkunst.’ In: H. Bonger e.a. (red.), Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht. (Zutphen: De Walburg Pers, 1989), pp. 115-143, 178-179. Zie ook de website

Verdere literatuur wordt bekend gemaakt tijdens het werkcollege.

Benodigdheden: potlood, liniaal/centimeter en eventueel een loep

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Drs. N.L. (Nelke) Bartelings