Studiegids

nl en

Veldpracticum

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

 • Meet- en tekenpracticum is afgesloten met een voldoende;

 • Inleiding Veldpracticum is gevolgd (toets mag worden gecompenseerd met verslag Veldpracticum);

 • Alleen wanneer het Veldpracticum met een voldoende is afgesloten, mag het stageverslag geschreven worden.

Beschrijving

Voorafgaand aan dit Veldpracticum is een Inleiding Veldpracticum gepland, waarin de vereiste achtergrondkennis voor dit practicum wordt behandeld. Voor het eindcijfer worden beide onderdelen (Inleiding en Veldpracticum) gecombineerd. Hierbij telt het cijfer voor de Inleiding voor 20% mee en mag worden gecompenseerd.

Het practicum zelf bestaat uit een veldwerk van 2 weken (3 ects). Dit vindt plaats op een project in de regio.
Tijdens het practicum worden de oefeningen uit het Meet- en tekenpracticum in een veldsituatie herhaald.
Onder begeleiding worden zoveel mogelijk handelingen uitgevoerd, zoals het vlakschaven, profiel afsteken, couperen, coupe- en vlaktekenen en waterpassen.

Leerdoelen

Na afronding

 • beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau, en kan de student onder begeleiding werken in een ‘coupeerteam’ bij een opgraving;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de specifiek archeologische opgraafmethoden en technieken en weet hij onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • heeft de student kennis van de ruimtelijke ordening van nederzetting en erf, en huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen;

 • is de student in staat om archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten op zakelijke wijze te schrijven;

 • kan de student een goed opgebouwd en helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toegepast zijn en beeldmateriaal zodanig is gehanteerd en geïntegreerd in dagrapporten of een stageverslag, dat hetgeen is beschreven verhelderd of versterkt wordt.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:
2 weken voltijds veldwerk met bijbehorende dagrapporten, weekverslag en afsluitend stageverslag (3 ects).

Rooster

De indeling en gedetailleerde roostering van het Veldpracticum is afhankelijk van de groep (groep 1 t/m 4) waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt kort na 1 maart 2015 bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Veldpracticum.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van:

 • Archeologische vaardigheden: diverse toetsmomenten tijdens het practicum, waarbij vooral gelet wordt op inzet, archeologisch inzicht en teamwork (55% van het cijfer). De toetsmomenten kunnen niet herkanst worden.;

 • Dagrapporten en weekverslag (10%);

 • Stageverslag (35%).
  Zowel de archeologische vaardigheden als het stageverslag moeten voldoende zijn.

Het stageverslag dient uiterlijk 1 week na de laatste dag van het gelopen Veldpracticum ingeleverd te zijn (een hardcopy en via Safeassign).
Alleen wanneer het Veldpracticum (toetsmomenten en beoordeling begeleiders) met een voldoende is afgesloten, dan mag het stageverslag geschreven worden.

Toetsvorm deadline

Het stageverslag dient uiterlijk 1 week na de laatste dag van het gelopen Veldpracticum ingeleverd te zijn (een hardcopy en via Safeassign).

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • Syllabus Digging Deeper, editie 2014-2015;

 • Aanvullende literatuur, afhankelijk van de locatie van de opgraving.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. R.M.R. van Oosten (onderwijs, groepsindeling) of drs. J. de Bruin (opgraving en veiligheid).