Studiegids

nl en

Juridische en Ethische aspecten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

(Professionele) opvoeders moeten werken volgens voorgeschreven procedures en in wettelijke kaders, bijvoorbeeld rond een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Opvoeders en pedagogen dienen in dit soort situaties hun handelen niet alleen ethisch maar ook juridisch te kunnen verantwoorden. In deze module maken we kennis met capita selecta uit het civiele jeugdrecht (o.a. voogdij, afstamming, adoptie en pleegzorg), het jeugdstrafrecht (straffen en maatregelen) en het administratief jeugdrecht (wet op de jeugdhulpverlening). Er wordt tevens stilgestaan bij de vertaling van pedagogische begrippen zoals gehechtheid naar de praktijk van jeugdbescherming en rechtspraak. Ook komt het (echt)scheidingsrecht aan bod. Welke juridische gevolgen heeft een scheiding voor kinderen? Er wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van ouders, het gezag, omgangsregelingen, alimentatie, het ouderschapsplan en het horen van kinderen. Tevens wordt ingegaan op internationale kinderontvoering. De praktijk zal worden toegelicht in case-studies en/of door personen die met de uitvoering van dit recht belast zijn.

Leerdoelen

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

3. Academische Vaardigheden

3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.

4. Professioneel Gedrag

4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open en multiple-choice vragen.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Van der Linden, A.P., ten Siethoff, F.G.A. & Zeijlstra-Rijpstra, A.E.I.J. (2014, 10e druk)*. Jeugd en recht. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

  • Koens, M.J.C. & Van der Linden, A.P. (2015, 4e editie)*. Kind en scheiding. Den Haag: Sdu Uitgevers.

  • Juffer, F. (2010). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek. Research Memoranda, Nummer 6 / 2010, Jaargang 6. Raad voor de Rechtspraak. Den Haag: SDU uitgevers. Het boekje kan gratis gedownload worden.

*NB er wordt gebruik gemaakt van de meest recente editie van deze handboeken. Indien er in de loop van het studiejaar een nieuwe druk verschijnt, dan zal deze als studiestof gebruikt worden! Houd hiervoor Blackboard in de gaten.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Met inhoudelijke vragen kunnen studenten zich voor, tijdens en na het college wenden tot de betrokken docenten. Voor overige vragen kunnen studenten een e-mail sturen aan de coördinator.