Studiegids

nl en

Cognitieve Psychologie

Vak
2015-2016

For IBP students, use Cognitive Psychology – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cognitieve psychologie bestudeert algemeen menselijke functies zoals waarnemen, aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen proberen antwoord te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden, hoe onthouden we gebeurtenissen, hoe zetten we gedachten om in spraak, waarom maken wij fouten, hoe lossen we problemen op en hoe verbeteren wij onze cognitieve vermogens? De doelstelling van het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag te beschrijven en te verklaren. In het inleidende onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over:

 • De belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende functies en functiestoornissen;

 • Methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te meten;

 • Toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.

Experimenteerpracticum: Het experimenteerpracticum bestaat uit vier bijeenkomsten in PC-zalen, waar demonstraties worden gegeven en gedragsexperimenten worden uitgevoerd, waarvan de verkregen data worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Over één experiment moet bovendien een kort onderzoeksverslag volgens de APA normen worden geschreven. Eerstejaars voltijd studenten worden automatisch ingedeeld in practicumgroepen; andere studenten moeten zich registreren. Voor meer informatie, zie het werkboek Experimenteerpracticum en Blackboard. Hoewel één van de vier practicumbijeenkomsten mag worden gemist, wordt studenten sterk aangeraden om alle vier bijeenkomsten aanwezig te zijn: alle stof behandeld in de vier bijeenkomsten is tentamenstof. In geval van bijzondere omstandigheden kan een verzoek worden ingediend bij mevr. dr. S.P. Akerboom om éénmalig van groep te wisselen.

Leerdoelen

 • Kennis van de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de Cognitieve Psychologie (psychonomie).

 • Kennis van de belangrijkste theorieën over Waarneming, Aandacht, Geheugen, Denken, Beslissen en Taal.

 • Kennis van functiestoornissen en hun interpretatie binnen de Cognitieve Neuropsychologie.

 • Kennis van de onderzoeksmethoden die binnen de Cognitieve Psychologie en Cognitieve Neuropsychologie worden gehanteerd.

 • Kennis van de wijze waarop een wetenschappelijk verslag is opgebouwd.

 • Toepassing van kennis en inzicht

 • Verkrijgen van praktische vaardigheid in het uitvoeren van Cognitief Psychologisch onderzoek en het analyseren en interpreteren van verkregen resultaten.

 • Leren schrijven van een kort onderzoeksverslag over een uitgevoerde gedragsstudie in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Raadpleeg de propedeusehandleiding bij de info voor eerstejaarsstudenten Psychologie

Aan- en afmelding tentamens

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 experimenteerpractica van 2 uur

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee delen: (1) een multiple choice tentamen van 40 vragen over het boek van Groome en (2) een essaytentamen (vijf open vragen) over het practicum en de daarbij behorende syllabus. Deze twee onderdelen worden gelijktijdig afgenomen.

Het eindcijfer is een combinatie van het MC tentamencijfer (70%) en het cijfer voor het essaytentamen (30%). Het cijfer voor het essaytentamen wordt pas geregistreerd als de practicumopdrachten, inclusief het onderzoeksverslag, voldoende zijn afgerond. Het cijfer voor één van beide onderdelen blijft geldig, ook na het betreffende studiejaar.
Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

 • Boek: Nog niet bekend.

 • Syllabus Experimenteerpracticum Cognitieve Psychologie. Je kunt de syllabus bestellen via Readeronline.

Contact information