Studiegids

nl en

Onderwijsleerproblemen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veelvoorkomende onderwijsleerproblemen en hoe daarop ingespeeld wordt door middel van preventie- en interventieprogramma’s. Het accent ligt op problemen met geletterdheid en gecijferdheid waarbij zowel stagnaties in leren als gevolg van genetische aanleg (bv. dyslexie of dyscalculie) als ook problemen die voortkomen uit sociale factoren (bv. taalachterstand) of didactische verwaarlozing aan bod komen.

Leerdoelen

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veel voorkomende onderwijsleerproblemen en leerstoornissen en hoe daarop ingespeeld wordt door middel van interventie- en remediatieprogramma’s.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

3. Academische Vaardigheden

3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

Zes colleges met als doel een inleiding te geven in de problematiek. In de colleges worden hoofdlijnen uit de te bestuderen literatuur samengevat, komen voorbeelden uit de klinische praktijk aan bod en wordt geïllustreerd welke vragen op het terrein van onderwijsleerproblemen in de praktijk veelvuldig voorkomen. De colleges volgen The Learning Brain (Blakemore & Frith, 2005) aangevuld met het boek ‘Understanding dyslexia and other learning disabilities’(Siegel, L. (2013). Understanding dyslexia and other learning disabilities. Vancouver, BC: Pacific). De casussen die in de colleges aan de orde komen zijn leerlingen die leerkrachten hebben gesignaleerd vanwege onvoldoende vorderingen en kinderen die bij het ambulatorium van de Universiteit Leiden werden aangemeld. De docent legt een link tussen huidige wetenschappelijke kennis van onderwijsleerproblemen (i.e. de bestudeerde literatuur) en de casus en probeert zo handvatten aan te reiken die studenten in staat stellen op nieuwe kennis te reflecteren, nieuwe situaties te analyseren en het geleerde daarop toe te passen. Voorts worden tijdens de colleges lopende onderzoeksprojecten gepresenteerd door assistenten in opleiding. Het betreft projecten die nauw gerelateerd zijn aan de stof uit de literatuur.
Voor de bijeenkomsten geldt geen aanwezigheidsplicht; aanwezigheid wordt sterk aangeraden. Mochten er naar aanleiding van de colleges vragen zijn, dan kunnen studenten een e-mail sturen naar kooy@fsw.leidenuniv.nl of een afspraak maken met de docent. Vragen over de literatuur en/of colleges a.u.b. voorzien van pagina (sheet)nummer. Als blijkt dat er veel vergelijkbare vragen zijn kan de docent besluiten een reactie te geven via Blackboard zodat alle studenten profiteren van de feedback.

Toetsing

Toetsing van de cursus onderwijsleerproblemen vindt plaats via een schriftelijk tentamen: kennis van de literatuur en collegestof.

Berekening van het eindcijfer
Het tentamen bestaat uit twee delen: MC vragen en open vragen vooral over de stof die in de colleges is uitgediept. Bij het bepalen van het tentamencijfer zullen de MC-vragen minder zwaar tellen dan het deel met de open vragen.

Een student is geslaagd voor dit vak als het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5,5 of hoger).

Literatuur

  • Blakermore, S. –J., & Frith, U. (2005). The Learning Brain. Lessons for Education. Oxford, UK: Blackwell.

  • Siegel, L. (2013). Understanding dyslexia and other learning disabilities. Vancouver, BC: Pacific.

  • Alle stof die tijdens de colleges aan de orde komt.

Nota Bene
De docenten beperkten zich tijdens de colleges niet tot de literatuur; de collegestof behoort ook tot de tentamenstof. Aanwezigheid tijdens de colleges is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Een selectie van de sheets die de docent tijdens de colleges presenteert verschijnen vooraf op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

  • Na de wekelijkse colleges is er aansluitend een inloopspreekuur bij de coördinator van Onderwijsleerproblemen, mw. dr. V.A.C. van der Kooy-Hofand (kamer 4A24).

  • Communicatie geschiedt bij voorkeur via e-mail : kooy@fsw.leidenuniv.nl. Om administratieve redenen wordt uitsluitend e-mail in behandeling genomen die studenten versturen vanuit hun U-mail.

  • De docenten beschouwen Blackboard als belangrijkste middel om studenten te informeren gedurende de cursus onderwijsleerproblemen en gaan er daarbij van uit dat studenten met enige regelmaat Blackboard raadplegen (dat is frequenter dan één keer per week).