Studiegids

nl en

Leren en leraar

Vak
2015-2016

Beschrijving

De leraar wordt vaak genoemd als de sleutel tot succes van het onderwijs: de leraar maakt het verschil. Maar wat maakt een goede leraar? Wat is de praktische vakkennis van de leraar? Welke kennisbases en competenties zouden leraren moeten hebben? Welke leeromgevingen stimuleren het leren van kinderen? Hoe kunnen leraren de kwaliteit van hun onderwijs en de vorderingen van hun leerlingen bewaken?

Deze cursus richt zich vooral op het microniveau: de rol van de leraar bij het vormgeven van leersituaties en begeleiding van leerlingen. Het mesoniveau (professionalisering van de lerarenopleiding) en het macroniveau (de beroepsgroep van leraren in samenhang met het strategisch onderwijsbeleid) komen ook incidenteel aan bod, als onderdeel van de dagelijkse realiteit waar leraren mee te maken hebben. Naast een inleiding in deze gebieden wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke rollen en taken van de leraar in het onderwijs, en hoe die aan verandering onderhevig zijn.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • is de student in staat om thema’s, visies en ontwikkelingen ten aanzien van de leraar als professional te benoemen en daar op reflectieve wijze commentaar (via een verslag) bij te leveren;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de wetenschappelijke literatuur op het gebied van kennis, beroepseisen en competenties van leraren;

  • heeft de student kennis van en inzicht in hoe leraren de kwaliteit van hun onderwijs en de leerresultaten van hun leerlingen kunnen bewaken.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

3. Academische Vaardigheden

3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

4. Professioneel Gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Onderwijsvorm

Interactieve bijeenkomsten met verplichte deelname en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  • Individueel paper in de vorm van een literatuurstudie;

  • Casusopdracht;

  • Wekelijkse opdrachten. Deze worden vóór elke bijeenkomst gemaakt, ingeleverd via Turnitin en afgevinkt als ze van voldoende kwaliteit zijn.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Loughran, J. (2010). What expert teachers do. Routledge: London ISBN 9780415 57967-4

  • Aanvullend materiaal wordt via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

De docent, M. Hickendorff, van het vak is bereikbaar via email.