Studiegids

nl en

Tutoraat Academische Vaardigheden

Vak
2015-2016

IBP students, see Academic Skills Tutorial – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het studieonderdeel Tutoraat Academische Vaardigheden wordt een begin gemaakt met de academische vorming van de student, met name met de training in drie belangrijke algemene academische vaardigheden: het schrijven van een artikel, het houden van een voordracht en het opzetten van een experiment. Tijdens de oefening in deze vaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan argumentatie, correct taalgebruik, bibliotheekgebruik, het maken van literatuurverwijzingen en het samenstellen van een literatuurlijst. Tevens wordt in diverse contexten aandacht besteed aan de ethische aspecten van het doen van onderzoek.

Naast academische vorming heeft het tutoraat nog een tweede doel: het bieden van ondersteuning aan studenten, vooral voor de bevordering van de studievoortgang. Deze doelstelling is nauw gekoppeld aan ‘het bindend studieadvies’ (BSA). Het BSA is een advies aan het eind van het eerste en het tweede studiejaar over de voortzetting van de studie. Nadere informatie over het BSA, en over de maatregelen die in het kader van het BSA zijn genomen, wordt elders gegeven op de psychologiewebsite.

Het meedoen aan onderzoeken om zelf te ervaren hoe het is om proefpersoon te zijn bij een psychologisch onderzoek maakt deel uit van het Tutoraat.

Leerdoelen

Het tutoraat stelt zich ten doel studenten te trainen in drie academische vaardigheden: het schrijven van een wetenschappelijk literatuurverslag, het houden van een wetenschappelijke presentatie en het schrijven van een onderzoeksvoorstel.

Concrete vaardigheden die in het tutoraat geoefend worden zijn:

 • wetenschappelijk ICT gebruik (Web of Science, bibliotheekvoorzieningen)

 • het bestuderen en interpreteren van wetenschappelijke teksten en artikelen

 • het parafraseren van de relevante inzichten in die teksten

 • het opbouwen van een betoog (logische argumentatie)

 • het formuleren van een beantwoordbare onderzoeksvraag

 • het in een literatuurstudie (artikel) beantwoorden van die vraag op basis van recente wetenschappelijke publicaties

 • het op correcte wijze refereren naar die publicaties (APA richtlijnen)

 • het mondeling presenteren van het literatuuronderzoek waarvan in het artikel verslag is gedaan

 • het opzetten van een design voor experimenteel onderzoek en het opstellen van een globaal analyseplan (dit laatste alleen voor voltijdstudenten)

 • het toepassen van ethische richtlijnen rond het opzetten, uitvoeren en rapporteren van psychologisch onderzoek

 • correct taalgebruik

 • het leveren van en omgaan met constructieve feedback.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen. Inschrijving bachelorvakken

Onderwijsvorm

Een kennismakingsgesprek aan het begin van het studiejaar, 13 plenaire bijeenkomsten en 8 uur deelnemen aan psychologische onderzoeken. In het Tutoraat academische vaardigheden wordt gewerkt in tutorgroepen van 12 studenten. De begeleidende docent is tegelijkertijd tutor en mentor. Bij de oefening met vaardigheden is de docent vooral tutor: hij of zij legt uit, geeft feedback op geleverd werk, controleert, beoordeelt en sanctioneert. In zijn of haar ondersteunende rol is de docent vooral mentor: hij of zij maakt wegwijs, geeft adviezen en goede raad, en helpt in geval van problemen.

In het eerste semester – Blok 1 – vinden in het kader van de vaardigheid ‘een kort artikel schrijven’ zeven bijeenkomsten plaats (leerdoelen 1 – 7, 10-12). In het tweede semester worden drie bijeenkomsten besteed aan ‘het houden van een voordracht’ (Blok 2, leerdoelen 4, 8, 11 & 12) en ook drie bijeenkomsten aan ‘het opzetten van een experiment’ (Blok 3, leerdoelen 2-5, 7, 9-12). Studenten dienen voor elke bijeenkomst opdrachten te maken en deze bij de tutor in te leveren. De tutor kijkt het werk vóór de betreffende bijeenkomst na, zodat het tijdens de bijeenkomst kan worden besproken.

Naast de groepsbijeenkomsten zijn er ook individuele contacten tussen tutor en student. Zo heeft de tutor in het begin van het studiejaar met iedere voltijdstudent een individueel kennismakingsgesprek. Elke student kan tijdens het studiejaar zelf een afspraak maken met de tutor, bijvoorbeeld omdat hij of zij wil praten over omstandigheden die de studie belemmeren. Tutoren kunnen ook zelf het initiatief nemen.

Toetsing

Het bijwonen van alle bijeenkomsten is verplicht. Afwezigheid wegens dringende persoonlijke omstandigheden moet altijd (vooraf) bij de tutor worden gemeld. Afwezigheid wordt gecompenseerd met aanvullende opdrachten en meegenomen in het eindcijfer.
Alle (deel)opdrachten dienen te worden gemaakt en ingeleverd. De tutor kijkt het werk na en geeft een individuele beoordeling. Per blok krijgen studenten een cijfer. Alle drie blokken moeten met een voldoende zijn afgesloten. Dit impliceert tevens dat een onvoldoende voor één blok niet kan worden gecompenseerd met cijfers voor de andere blokken. Het eindcijfer van het tutoraat is het gemiddelde van de cijfers van de 3 blokken.

Daarnaast dient elke student:

 • 8 uur (= 16 proefpersoon-credits) als participant te fungeren in lopend onderzoek van het Instituut Psychologie. Opgave en registratie van deelname vindt plaats via http://www.fsw.leidenuniv.nl/proefpersonen/.

 • de toets over het begrip ‘plagiaat’ tijdens de tutoraatsbijeenkomst 3 met goed gevolg doorlopen te hebben.

Succesvolle afronding van het tutoraat levert 5 studiepunten op. De studiepunten worden aan het eind van het studiejaar, na de afronding van het derde blok en het voldoen aan de proefpersoonverplichting, als één geheel uitgekeerd.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

Syllabus Tutoraat Academische Vaardigheden 2015-2016. Daarin staan de opdrachten die de studenten moeten maken en de achtergrondinformatie die daarvoor nodig is. Je kunt de syllabus bestellen via de Readeronline.

Contact information

Dr. Guido Band
band@fsw.leidenuniv.nl

Dr. Claire Stevenson