Studiegids

nl en

Mensen met een verstandelijke beperking (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2015-2016

Voertaal in dit vak is Nederlands.

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: inleiding"

Vakbeschrijving

In deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling wordt ingegaan op aspecten van diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke handicap. Dit houdt bijvoorbeeld in: specifieke onderzoeksmethoden en –technieken voor mensen met ernstige communicatieproblemen, een zeer lage ontwikkelingsleeftijd, beoordeling op basis van informatie van derden, comorbide stoornissen, planning van de behandeling in de zorg voor gehandicapte personen, en klinische genetische syndromen.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en Behandeling: Inleiding , en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden.

Leerdoelen

Eindtermen

1 Substantive knowledge

1.1 has profound knowledge of the various theories and methodological approaches common within the domain of one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.2 is able to analyse and conceptualise questions and problems in one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.3 has the capacity to identify a theoretical framework suitable for addressing problems and issues relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.4 has knowledge of models and methods of prevention and intervention relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.5 is acquainted with the professional field of the Master’s specialisation.

2 Research methods and statistics

2.1 is competent in methodological and technical research skills that are current in Education and Child Studies in general, and in the Master’s specialisation in particular;
2.3 is able to critically evaluate aspects of study design and methodology in empirical research.

3 Academic skills

3.1 describing and analysing practical and theoretical issues in human development from both a scientific and an ethical point of view;
3.2 analysing and evaluating scientific literature critically to establish its practical or theoretical relevance;
3.3 formulating a consistent line of reasoning, based on scientific arguments;
3.4 reporting orally and in writing on issues in human development both in an academic and in a professional context.

4 Professional conduct

4.1 connect scientific knowledge and insights to practical issues in human development;
4.2 analyse child-raising and/or educational issues and establish appropriate professional strategies.

Rooster

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges, het schrijven van een individueel paper en als afronding vindt een literatuurtentamen plaats.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Vanaf de aanvang van het vak wordt door studenten gewerkt aan een individueel paper. Het paper dient uit 1500-2000 woorden te bestaan (exclusief titelpagina, inhoudsopgave en referentielijst) en ingeleverd te worden in lettertype 12 (Arial of Times New Roman), regelafstand 1,5. Literatuuronderzoek wordt door de student uitgevoerd, 80% dient peerreviewed en Engelstalig te zijn en er dienen tenminste drie recente (2010 of recenter) referenties te worden gebruikt. Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Assen: Gorcum.

  • Kraijer, D. & Plas, J. (2006). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Amsterdam: Harcourt.

  • De Bruijn, J., Buntinx, W. & Twint, B. (2014). Verstandelijke beperking; definitie en context. SWP.

  • Artikelen (worden nader aangekondigd).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator Dr. Y.M. Dijkxhoorn. Tijdens de cursus heeft dr Dijkxhoorn spreekuur gedurende een uur na de colleges.