Studiegids

nl en

Russische Leesvaardigheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Grammatica 1a of vergelijkbaar niveau.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op het lezen en begrijpen van grote stukken tekst. De focus varieert tussen begrip op mico-niveau (zinsstructuren, morfologische analyse, uitbreiding woordenschat) en begrip op macro-niveau (tekststructuur, leesstrategieën).
Wekelijks zijn er leesopdrachten die voorafgaand aan het college moeten worden voorbereid. Tijdens het college wordt gekeken of de voorbereide tekst problemen heeft opgeleverd.
Voor deze cursus is actieve deelname van de student essentieel (voorbereiding en participatie tijdens college). Er wordt daarom een apart cijfer toegekend voor participatie, dat 10% uitmaakt van het eindcijfer.

Leerdoelen

Aan het eind van het propedeusejaar dient de student over een zodanig niveau van leesvaardigheid te beschikken dat hij met behulp van een woordenboek niet al te moeilijke teksten kan lezen (niveau B1 Common European Framework of Reference).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totaal 140 uur
College 26 uur
Voorbereiding college en tentamen 112 uur
Schriftelijke toets 2 uur

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (40%)

  • Mondelinge eindtoets (50%).

  • Participatie tijdens colleges (10%)
    Alle onderdelen moeten voldoende zijn. De schriftelijke en mondelinge toets kunnen herkanst worden.

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent, mw. dr. Stapert