Studiegids

nl en

Sovjetgeschiedenis en herinnering

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Positief studieadvies hebben na eerste jaar van Russische Studies en geslaagd zijn voor Academische Vaardigheden

Beschrijving

Collegebeschrijving:
De Sovjetunie heeft lange tijd gegolden als het archetype van een totalitaire dictatuur. Onder hooggestemde idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap nam een kleine revolutionaire partij in 1917 de macht over in Rusland. Hiermee begon een hachelijk experiment om het meest achterlijke land van Europa te transformeren tot de voorhoede van vooruitgang en het voorbeeld voor de mensheid. Nergens anders ter wereld werd de greep van het regime op de samenleving zo indringend en was daardoor de vrijheid van de bevolking zo gering. Desondanks is het regime in 1991 ten val gekomen. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet langs de weg van volksopstand, noch door oorlog of druk van buitenaf, maar als gevolg van een opmerkelijke wisselwerking tussen staat en samenleving in Rusland. Hoe is deze ontwikkeling historisch te verklaren? En welke sporen heeft zij nagelaten in het collectieve geheugen van de Russen?
De opbouw van de Sovjetunie onder Lenin en Stalin, en haar evolutie in de jaren daarna tot en met de uiteindelijke ondergang ervan zullen in het werkcollege onderzocht worden vanuit de vraag hoe het totalitaire regime met zijn revolutionaire experiment zich verhield tot de Russische samenleving en haar tradities. De werkwijze hierbij zal zijn om inzichten uit de moderne geschiedschrijving over de Sovjetunie te spiegelen aan de ervaring, herinnering en verwerking van het Sovjettijdperk zoals terug te vinden in tijdsdocumenten en egodocumenten van de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Het doel hiervan is om meer kennis en begrip te verkrijgen voor de wijze waarop het Sovjetverleden doorwerkt in het historisch bewustzijn van de Russen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student beschikt over:

  1. Gedegen kennis van de geschiedenis van de Sovjetunie aan de hand van een recente algemene monografie.
  1. Inzicht in de belangrijkste kenmerken en historische vraagstukken van de geschiedenis aan de hand van gespecialiseerde artikelen.
  1. Vaardigheid in het analyseren van (vertaalde en gepubliceerde) primaire bronnen zoals tijdsdocumenten en egodocumenten met betrekking tot de eigentijdse en latere historische verwerking van de geschiedenis van de Sovjetunie.
  1. Vermogen tot mondeling en schriftelijk rapporteren over eigen onderzoek en reflectie geven op het onderzoek van anderen in de vorm van actieve participatie aan de groepsbesprekingen.

Rooster

Twee groepen, in eerste semester:
voor Russische Studies en voor Geschiedenis
Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast van 10 ects = 240 uur, bestaande uit:

 • colleges: 26 uur

 • referaten voorbereiden: 10 uur

 • toetsen: 4 uur

 • collegestof lezen en voorbereiden: 100 uur

 • onderzoek verrichten en werkstuk schrijven: 140 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 9-10

 • Mondelinge presentaties
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 10

 • Opdracht 1: midtermtoets
  Getoetste leerdoelen: 7-8

 • Opdracht 2: endtermtoets
  Getoetste leerdoelen: 7-8

Weging
Werkstuk: 50%
Schriftelijke eindtoets: 30 %
Onderzoeksplan: 10%
Referaten en participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de “aangegeven deadline”.

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de “aangegeven deadline”:.

Blackboard

Ondersteuning door middel van blackboard voor het delen van collegestof, artikelen, presentaties, websites, bibliografische hulpmiddelen en het inleveren van werkstukken. Blackboard

Literatuur

 • Aanschaffen: Orlando Figes, Revolutionary Russia, 1891-1991 A Pelican Introduction (London 2014)

 • Beschikbaar als e-book via UBL: Ronald Grigor Suny ed., The Cambridge History of Russia. Volume III The Twentieth Century Chapters 1-13 (Cambridge 2006)

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

j.h.c.kern@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Lees ter voorbereiding op het eerste college het inleidende historiografische hoofdstuk 1 uit The Cambridge History of Russia. Volume III van R.G. Suny, ‘Reading Russia and the Soviet Union in the twentieth century: how the West wrote its history of the USSR’ (p. 5-64).