Studiegids

nl en

Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van dit vak is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. Op college worden zeer diverse teksten behandeld zodat de student vertrouwd raakt met uiteenlopende stijlregisters. De werkwijze en de daaraan gekoppelde opdrachten lopen uiteen van zeer gedetailleerd woord-voor-woord vertalen tot het globaal (en schriftelijk) samenvatten van gelezen teksten.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Het gebruik van laptops, i-pads, mobiele telefoons en andere elektronica is tijdens college niet toegestaan.

Studielast

Totaal 140 uur
Colleges: 26 uur
Toetsen en tentamens: 6 uur
Voorbereiding op colleges en tentamens: 118 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit drie onderdelen.

  1. 6 korte schriftelijke toetsten over de stof uit de syllabus. Hiervan moeten er tenminste 5 worden gehaald waaronder de laatste. Deze toetsen worden beoordeeld met “voldoende” of “onvoldoende” en kunnen eventueel worden herkanst tijdens het mondelinge tentamen in juni (of de herkansing in augustus).
  2. 2 thuis te vervaardigen schriftelijke samenvattingen van Russische teksten. De samenvattingen worden beoordeeld op tekstbegrip en verzorging van het Nederlands (beknoptheid, leesbaarheid, spelling en stijl). Aan beide samenvattingen wordt een cijfer toegekend; het gemiddelde van de deelresultaten vormt 50% van het eindcijfer.
  3. een mondeling tentamen over 300 pagina’s Russische literatuur naar keuze (juni, herkansing: augustus). Nog openstaande onderdelen uit (1) kunnen ook bij deze gelegenheid worden herkanst. Het tentamen over 300 pagina’s Russische literatuur telt voor 50% mee voor het eindcijfer.

Alle onderdelen moeten met een “voldoende’ of tenminste een 5,5 zijn afgesloten. Er kan niet gecompenseerd worden.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Syllabus (op Blackboard)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. O.F.Boele