Studiegids

nl en

Russische Taalkunde 3: Moderne Russische taalkunde

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De verplichte taalkunde- en taalvaardigheidsonderdelen Russisch tot en met het tweede jaar moeten behaald zijn.

Beschrijving

In het eerste blok worden aan de hand van artikelen en boekfragmenten aspecten van de recente Russische taalkunde behandeld. We zullen ons concentreren op enkele benaderingen van de semantiek. In dit eerste blok zal de nadruk liggen op het leren lezen en begrijpen van, en kritische reflecteren op (niet eenvoudige) wetenschappelijke teksten. In het tweede blok worden ook wetenschappelijke teksten gelezen, maar niet langer beperkt tot de semantiek. Hier zal de nadruk liggen op het zelf leren verrichten van onderzoek. Een overzicht van de te behandelen en te lezen stof en de opdrachten per week zal op Blackboard te vinden zijn voor aanvang van het onderdeel.

Leerdoelen

  • Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in enkele thema’s binnen de moderne Russische taalkunde.

  • Het verwerven van (verdere) vaardigheid in het lezen van Russische en Engelse wetenschappelijke teksten.

  • Het leren onderzoek doen op het gebied van de moderne Russische taalkunde.

De cursus bouwt voort op het onderdeel synchrone taalkunde van het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde. In de masterfase wordt het vakgebied met name verder behandeld in de gespecialiseerde cursus Topics in (Russian) Language & Linguistics.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Deelname is verplicht; regelmatig wordt huiswerk gemaakt. Voor de regels omtrent deelname en huiswerk zie de Blackboardcursus. Daarnaast houdt elke student aan het eind van het eerste blok een referaat over een gelezen artikel. Het onderdeel wordt afgesloten met een werkstuk over een in overleg met de docent gekozen onderwerp. In het laatste college houdt de student een presentatie over de opzet van het werkstuk.

Studielast

Totaal: 280 uur
Colleges: 26 uur
Lezen teksten voor colleges, huiswerk: 180 uur
Voorbereiding werkstuk en tentamen: 74 uur

Toetsing

Om voor een voldoende eindcijfer in aanmerking te komen moet de student voldaan hebben aan de voorwaarden m.b.t. presentie en huiswerk (zie Blackboard), en het referaat en de presentatie over de opzet van het werkstuk moeten voldoende zijn beoordeeld. Het cijfer voor het werkstuk is tevens het eindcijfer. Het referaat, de presentatie en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Blackboard

Een uitgebreide beschrijving van het inhoud van het onderdeel, een weekprogramma, de eisen gesteld aan presentatie en werkstuk, de manier waarop het eindcijfer berekend wordt, etc., is te vinden op Blackboard.

Literatuur

Ter inleiding zullen we in ieder geval enkele hoofdstukken lezen uit Saeed, J.I, 2009, Semantics, Oxford: Blackwell Publishers (aanwezig in UB Leiden). Verdere een aantal nader op te geven wetenschappelijke artikelen in het Engels en Russisch. Een volledige lijst van te lezen literatuur per week is voor de aanvang van het onderdeel in Blackboard te vinden.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Email docent