Studiegids

nl en

Argumentatie in de journalistiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media, hebben toegang tot dit vak. (Er worden toelatingsgesprekken georganiseerd om de toelating te stroomlijnen. De data van deze gesprekken worden op de site van de masterspecialisatie bekend gemaakt.
Studenten die toegelaten zijn, dienen zich ook via uSis voor dit vak aan te melden.)

Beschrijving

Een van de belangrijkste doelen van een academische journalistiek-opleiding is dat een journalist aan het eind ervan in staat is grote maatschappelijke kwesties deskundig te analyseren en te beoordelen.
In deze masterwerkgroep staat argumentatie centraal. In de colleges gaan we in op de identificatie, de analyse en de beoordeling van argumentatie, met name op de pragmadialectische benadering daarvan en de rol van de taalhandelingstheorie daarin. De theorie fungeert ook als casestudy om duidelijk te maken wat een theorie doet voor een vakgebied.
Studenten bestuderen zelfstandig de literatuur; tijdens de colleges worden analyseopdrachten bediscussieerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan argument mapping, methodes om complexe argumentatie op een aantrekkelijke manier in beeld te brengen. Ook wordt tijdens de colleges aandacht besteed aan de visuele vormen van journalistiek en nieuws.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Kennis van en inzicht in theoretische inzichten op het gebied van argumentatie. Met name in de desbetreffende tutorials (zie aldaar) wordt de behandelde stof dusdanig uitgediept dat studenten in onderzoeksverband een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van theoretische inzichten uit de argumentatieleer.

Toepassen kennis en inzicht
In staat om belangrijke concepten uit de argumentatietheorie – zoals argumentatiestructuren, argumentatieschema’s, drogredenen – toe te passen op teksten en producties uit verschillende media en van verschillende journalistieke genres en in het bijzonder op complexere maatschappelijke discussies in tekst en beeld.

Oordeelsvorming
Op grond van analyse en criteria uit pragma-dialectiek een gefundeerd oordeel kunnen formuleren over de redelijkheid en effectiviteit van afzonderlijke bijdragen aan deze maatschappelijke discussies.

Communicatie
In staat zijn om conclusies, alsmede de kennis en beweegredenen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten of niet-specialisten.

Leervaardigheden
De opgedane analyse- en schrijfvaardigheden stellen de studenten in staat om later in het tutorial en de stage en de masterthesis een zelfstandige vervolgstudie te verrichten.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 140 uur / 5 ects

 • colleges: 10 × 2 uur = 20 u

 • bestuderen literatuur voor colleges 378 pp à 7p p/ u = 54 u

 • tussentijdse opdrachten ter voorbereiding op het college 8 × 2u = 16;

 • eindwerkstuk (argumentatie-analyse) 26 u

 • eindwerkstuk (opinie-artikel) 24 u

Toetsing

werkstuk, paper e.d.

 • Studenten leveren in week 9 een portfolio in waaraan ze de hele periode hebben gewerkt met daarin acht kleine opdrachten plus één grotere opdracht, inhoudende een argumentatieve analyse van een maatschappelijke kwestie naar keuze met een bijbehorend zelfgeschreven opinieartikel (uitvoeriger beschrijving van de opdracht op Blackboard). Het portfolio kan in principe afgerond zijn in week 8 (10/04).

 • Week 8 is ingeruimd om de grotere eindopdracht af te ronden.

 • Kleine Portfolio-opdrachten zijn individueel; de grote opdracht (analyse + artikel) wordt gemaakt in koppels van 2.

 • De losse opdrachten Portfolio tellen samen voor 30%;

 • analyse-opdracht voor 35%, opinieartikel voor 35%.

 • Alle drie onderdelen moeten voldoende zijn om de cursus met een voldoende te kunnen afsluiten.

 • Eindcijfers worden uiterlijk 2 weken na afloop van het slotcollege opgeleverd.

 • Eventuele herkansingen vallen buiten de collegeperiode.

 • Een herkansing op de eindopdracht levert maximaal een 6,0 voor het werkstuk op.

Het portfolio kan eenmaal herkanst worden. Bij tweede inlevering van analyseopdracht of opinie-artikel is het maximumcijfer een 6. Het vak is afgerond als het gewogen gemiddelde volgens de voornoemde verdeelsleutel 5,5 of hoger is (wordt een 6).
Overige cijfers worden normaal afgerond op één decimaal. Als het totale eindcijfer na herkansing(en) nog onvoldoende is (5,4 of lager), moet het hele vak opnieuw gevolgd worden in het volgende jaar.

Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht; bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen. Wie twee keer afwezig is moet in overleg met de docent een aanvullende opdracht vragen. Drie keer afwezig zijn betekent uitsluiting van de werkgroep.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over de verspreiding van opgaven, literatuur en het inleveren van werk.

Literatuur

Aanschaffen:
Eemeren F.H.van & A.F. Snoeck Henkemans (2011). Argumentatie. Inleiding in het analyseren,beoordelen en houden van betogen, 4e druk. (Boek aanschaffen)
Koetsenruijter, W. & Slot, P. (2013). Hoe schrijf ik een betoog? Handleiding voor overtuigen met tekst. Groningen: Noordhoff.
Overige literatuur wordt tijdens het college verstrekt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: ma-mediastudies@hum.leidenuniv.nl..

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

nvt

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.