Studiegids

nl en

Stage JNM

Vak
2015-2016

Beschrijving

De stage stelt de studenten in staat hun opgedane kennis en inzicht in de praktijk toe te passen. Het werk op een professionele redactie bestaat uit het doen van research naar onderwerpen, het produceren van nieuws, interviewen, schrijven, reportages maken. Een deel van de stagetijd kan indien gewenst besteed worden aan onderzoek in het kader van de scriptie. Als studenten hun scriptie-onderzoek niet koppelen aan de stage, dan schrijven zij een in het stageverslag een apart Reflectiehoofdstuk, waarin ze reflecteren op de totstandkoming van een van de taken of producten van de stage.

Ondanks de schaarste aan stages bij andere opleidingen, verkeert Journalistiek & Nieuwe Media vooralsnog in een luxe situatie en zijn er meer stageplaatsen dan stagiairs. Dit is een teken dat redacties geïnteresseerd zijn in Leidse JNM-studenten en dat onze stagiairs tot nu toe goed zijn bevallen. Stageplaatsen zijn o.m. NOS te Washington en Londen, Radio 1, Natuurwetenschap en Techniek, Maters en Hermsen bedrijfsjournalistiek, Opium Radio, Nova, TV3, Leidsch Dagblad, Trouw, NRC Next, Haagsche Courant, buitenlandredacties van de grote dagbladen, webredactie Onze Taal, Kijk- en luisteronderzoek.

De tutors en het stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen helpen de studenten bij het vinden van geschikte stageplaatsen. De tutors bewaken het wetenschappelijke karakter van de stages en bezoeken de stagiairs minstens een maal op de werkplek. Verder is er een protocol voor de begeleiding van stages. Daarin is onder meer geregeld dat er bij aanvang van de stage een contract opgesteld wordt (stageplan), dat ook door de examencommissie goedgekeurd dient te worden. Verder behelst dit protocol dat de studenten de stage met een stageverslag afronden en dat de eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding bij de Leidse tutor ligt, die uiteraard overleg zal hebben met de begeleider op de stageplaats.

Studenten die aan een stage beginnen zonder een door de examencommissie goedgekeurd stageplan ontvangen geen begeleiding en geen studiepunten voor hun stage. Op blackboard is een module Stage journalistiek BA en MA beschikbaar met daarin een stagegids met details over het vinden van een stage, de procedure rondom het vinden van een stageplaats en eisen aan het stageplan en stageverslag.

Onderwijsvorm

Stage.

Blackboard

Blackboard

Toegangseisen

Kijk op de website Masters in Leiden of bekijk de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Kennis en inzicht uit de opleiding in het algemeen en het gevolgde tutorial in het bijzonder. Student krijgt een praktijkverdieping (ter plekke worden extra bronnen aangeboord). Kenis en inzicht in de gekozen onderzoekstechnieken worden verdiept. Kan kennis van stagebegeleiders en andere professionals herkennen en eigen maken.
Toepassen kennis en inzicht
De student is in staat praktijkopdrachten onder druk van deadlines op bevredigend niveau uit te voeren, daarbij gebruikmakend van de kennis en inzichten die hij tijdens de opleiding heeft verworven.
Oordeelsvorming
Is in staat om een oordeel over de onderzoeksresultaten te formuleren in het licht van zowel de theoretische vakdiscussies als de professionele praktijk.
Kan reflecteren op het eigen werk en de commentaren van de begeleiders op het eigen werk.
Communicatie
Is in staat collegiaal te werken, te overleggen, en verantwoording af te leggen.
Is in staat om de eigen werkzaamheden en het in de stage geleerde duidelijk en ondubbelzinnig in het stageverslag te beschrijven.
Is in staat eventuele onderzoeksresultaten en aanbevelingen overtuigend te presenteren aan de stagebegeleiders.
Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen zelfstandig nieuwe taken te volbrengen in een professionele omgeving op een voldoende niveau volgens professionele standaarden.

Informatie

Prof.dr. J.C. de Jong of bij de Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.

Aanmelden

Kijk op de website Masters in Leiden of bekijk de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media