Studiegids

nl en

Begin of afronding MA thesis JNM

Vak
2015-2016

Beschrijving

In november (voor de september-instromers), respectievelijk in februari (voor de februari-instromers) wordt een bijeenkomst gewijd aan de tutorials en de thesis (masterscriptie). Dan kiezen de studenten een tutorial op het gebied waarin ze willen afstuderen. Ze worden door hun tutor ingewijd in bijvoorbeeld de theorie en actuele stand van wetenschap op het gebied van Nieuwsetnografie, Stijl en Retorica van Journalistieke Producten, Politieke Schandalen, Metajournalistiek, Sociale Media als Publieke Sfeer, Nieuwsframing of Visuele Retorica. De studenten lezen samen met de tutor een literatuurlijst, maken zich vraagstellingen en onderzoeksmethodieken eigen en kiezen voor een onderzoeksonderwerp en een stageplaats. In mei en juni volgen alle studenten een stage (10 ects). Eind januari (september-instromers), resp. eind juni (februari-instromers) presenteren de studenten de probleemstelling en het literatuuronderzoek voor hun masterscriptie in de vorm van een presentatie aan een onderzoekssymposium. Deze scriptie is een wetenschappelijke verhandeling met theoretische diepgang en actuele casussen. September-instromers ronden de scriptie af in augustus, februari-instromers in januari.

De tutors zijn de begeleiders van de stages en scripties. De scriptie wordt inhoudelijk begeleid door een gepromoveerde kerndocent, eventueel bijgestaan door een niet-gepromoveerde medewerker; de beoordeling vindt altijd plaats door twee docenten.

Onderwijsvorm

Scriptie.

Toetsing

Het cijfer voor probleemstelling en literatuuronderzoek maakt 40 procent uit van het eindcijfer voor de scriptie.

Toegangseisen

Kijk op de website Masters in Leiden of bekijk de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Afhankelijk van het gekozen tutorial worden kennis en inzichten uit de gevolgde mastercolleges verder verdiept. De student krijgt diepgaande kennis op het onderzoeksgebied en state-of-the-art onderzoekstechnieken van het vakgebied van de tutor. De tutorials vormen het theoretische en inhoudelijke vertrekpunt voor de onderzoeksstage en de masterthesis.
Toepassen kennis en inzicht
Is in staat zelfstandig een onderzoeksvraag en -plan te formuleren en kennis en inzicht toe te passen binnen het onderzoeksprogramma van de tutor. De student kan zelfstandig literatuuronderzoek en corpusonderzoek verrichten en een eigen analysemethode opstellen en toepassen.
Oordeelsvorming
Is in staat om een oordeel over de onderzoeksresultaten te formuleren in het licht van zowel de theoretische vakdiscussies als de professionele praktijk.
Communicatie
Is in staat om conclusies, alsmede de kennis en beweegredenen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig in een masterthesis over te brengen op een publiek van specialisten.
Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een autonoom karakter.

Literatuur

Zie de verschillende tutorials.

Rooster

Zie tutorials

Informatie

Bij de diverse docenten.
Blackboard