Studiegids

nl en

Snijdend coschap

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor geneeskunde
Eerste twee coschappen van het master geneeskunde; introductiecoschap en beschouwend coschap.

Voor het adequaat volgen van het snijdend coassistentschap is vereist, dat de coassistent beschikt over de kennis en vaardigheden die in de eerste jaren van de studie tijdens het blok- en lijnonderwijs zijn behandeld. Met name parate kennis over anatomie en fysiologie is vereist.
De coassistent dient te beschikken over een adequate beheersing van de Nederlandse taal.

Beschrijving

Het snijdend specialisme is een intramuraal specialisme. Bij veel patiënten vormt een operatie een optie voor behandeling en soms is een operatie de enige mogelijkheid van behandeling. De chirurg is betrokken bij het nemen van de beslissing over het al dan niet opereren van een patiënt en bij het uitvoeren van de ingreep. Hij of zij verricht de operatie en controleert het ziektebeloop na de ingreep. De chirurg werkt in dit verband nauw samen met vrijwel alle andere specialismen in de gezondheidszorg.
Het snijdend specialisme is een basisspecialisme. Veel patiënten melden zich zonder verwijzing op de afdeling spoedeisende hulp en worden in eerste instantie vaak door een arts-assistent-chirurg gezien. Bij deze patiënten moet een differentiaaldiagnose worden opgesteld, een plan voor nadere diagnostiek of behandeling en er moet en een beslissing worden genomen over opname, poliklinische behandeling of verwijzing naar de huisarts of een ander specialisme.
Globaal 30-40% van de problematiek waarmee een chirurg te maken heeft, presenteert zich, vaak acuut, buiten de normale kantooruren. Snelle besluitvorming en actieve parate kennis en vaardigheden zijn een wezenlijk onderdeel van de chirurgische praktijkvoering

Het Snijdend coschap duurt 14 weken;

 • 2 VVV weken (Voorbereiding, Verdieping en Verwerking) herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en vaardigheidsonderwijs, met als doel goed voorbereid te kunnen starten in de praktijk.

 • 12 weken klinische stage binnen snijdend specialismen. De stages binnen het snijdend coschap zijn bijzonder divers en afhankelijk van het ziekenhuis waarin de stages gelopen worden. Hierbij worden de 12 weken opgedeeld in minimaal 2 en maximaal 3 (in uitzonderingen 4) blokken.

Leerdoelen

Voor het snijdend coassistentschap zijn doelstellingen geformuleerd. Indien de coassistent na afloop van het coassistentschap deze doelstellingen heeft behaald, is er sprake van een adequaat coassistentschap. De doelstellingen zijn onderverdeeld in kennis, vaardigheden en attitude.

Heelkundige ziektebeelden (Kennen)

 • Algemene heelkunde

 • Speciële heelkunde

 • Spoedeisende hulp

 • Orthopedie

 • Urologie

 • Plastische chirurgie

 • Thoraxchirurgie

 • Anesthesie

Heelkundige vaardigheden (Kunnen)

 • Basale instrumentatieleer

 • Het verrichten van een venapunctie.

 • Het aanleggen van een infuus.

 • Het toedienen van medicijnen.

 • Hechten en knopen

 • Hechtingen verwijderen

 • Blaaskatheterisatie

 • Maagkatheterisatie

 • Inbrengen van een maagsonde

 • Meten van een E/A index

 • Preoperatieve voorbereiding

 • Postoperatieve wondverzorging

 • Verbandleer

 • Orthopedisch onderzoek

 • Andrologisch onderzoek

 • Toedienen van medicijnen

Professionele attitude (Worden / Zijn)

Omgaan met jezelf

 • Beroepsoriëntatie

 • Beeldvorming chirurgisch beroep

Omgaan met taken

 • Chirurgische (hetero) anamnese

 • Fysisch diagnostisch onderzoek

 • Differentiaal diagnose

 • Plan van aanpak nadere diagnostiek en/of therapie

 • Inschatten operatierisico

 • Post-operatieve pijnbestrijding

Omgaan met anderen

 • Overleg plegen met Collega-coassistenten, Artsen op de afdeling, Consulenten, Paramedici en Verpleging

 • Presenteren ziektegeschiedenis

 • Schriftelijke communicatie

 • Assisteren bij operatieve ingrepen

Rooster

Het snijdend coschap volgt op het introductiecoschap en het beschouwend coschap. Vanaf de start van de masterperiode gerekend, volgt het snijdend coschap in de 20e week.

Het snijdend coschap is verdeeld in een VVV periode en een Klinische periode.
De VVV periode duurt 2 weken en vindt voornamelijk plaats in het LUMC. In deze periode is voornamelijk aandacht voor kennis en vaardigheden, die ook aan het einde van dit onderdeel getoetst worden. Er zal afwisselend sprake zijn van zelfstudie en contactonderwijs, waarbij contactonderwijs meestal gegeven wordt aan de randen van de dag (ochtend en avond). De laatste dagen van deze 2 weken worden gebruikt voor toetsing van kennis en vaardigheden en evaluatie van deze periode.

De klinische periode zal plaats vinden in het LUMC of een affiliatieziekenhuis. Deze periode duurt 12 weken en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 3 (in uitzonderingsgevallen 4) stages. Afhankelijk van de afdeling waar de stage plaats vindt, wordt de student in de gelegenheid gesteld operaties bij te wonen en te assisteren, poliklinische patiënten te zien, visites te lopen, werkbesprekingen bij te wonen, etc.

Onderwijsvorm

Zelfstudie

 • Boeken: Het basis leerboek is Clinical Surgery (*Henry/Thompson) 3th edition. Daarnaast wordt het leerboek chirurgie onder redactie van Gooszen veel gebruikt. Hoofstukken worden opgegeven uit Clinical Surgery.

 • Walaeus bibliotheek / literatuur: Voor een aantal opdrachten zullen studenten zelf op zoek moeten gaan naar geschikte literatuur.

 • E-learning: Divisie 1 beschikt over een groot aantal (>50) e-learning modules, die verplicht gebruikt moeten worden in het snijdend cluster. Alle e-learning wordt in de standaard elektronische leeromgeving aangeboden en is ook bereikbaar via MedischOnderwijs.nl

Contactonderwijs
Responsie colleges: Voor een aantal specifieke deelonderwerpen worden responsiecolleges georganiseerd. Studenten moeten, door middel van zelfstudie, deze colleges voorbereiden en vooraf vragen formuleren en doorgegeven aan de docent.

Vaardigheidsonderwijs
Het vaardigheidsonderwijs is onderverdeeld in het aanleren van voorbehouden handelingen en het aanleren van vaardigheden bij het lichamelijk onderzoek.

 • Voorbehouden handelingen (hechten, knopen, blaaskatheter, maagsonde, enkel/arm index) worden aangeleerd in het skillslab.

 • Specieel lichamelijk onderzoek (mamma onderzoek, orthopedisch onderzoek, algemeen lichamelijk onderzoek) wordt aangeleerd in de VTC ruimten en zal op elkaar geschieden.

Toetsing

 • Kennistoets

 • Vaardigheidstoets

 • Beoordeling professioneel gedrag

 • Korte Praktijk Beoordelingen

Contact

Drs. P.M.Bloemendaal
Tel: 071 5263628 / 071 5264723