Studiegids

nl en

Inleiding Sociologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het doel van het vak is het kunnen herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt. Dit overkoepelende doel valt uiteen in drie delen. Ten eerste maakt u kennis met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal de nadruk liggen op sociologische benaderingen die zijn terug te zien in de criminologie. Ten tweede wordt uw nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht gestimuleerd door opdrachten in de werkcolleges. Ten derde maakt u kennis met gegevens over de huidige Nederlandse samenleving en veranderingen die zich daarin de afgelopen decennia hebben voorgedaan. De collegecyclus handelt over de ‘samenleving als raadsel’. Centraal staan thema’s als het vraagstuk van sociale (on-)gelijkheid. Bij de thema’s wordt steeds het verband gelegd met voor de criminologie relevante vragen en ontwikkelingen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de relatie tussen en wederzijdse beïnvloeding van de sociologie en de criminologie toelichten;

 • uitleg geven over de basisbegrippen en het gedachtegoed van de sociologie.

 • theoretische perspectieven uit de sociologie toelichten en toepassen

 • actuele onderzoeksvragen betreffende het domein van de sociologie herkennen en opstellen;

 • sociale ontwikkelingen analyseren door een onderzoeksvraag te formuleren, te bepalen welke gegevens voor de beantwoording van deze vraag relevant zijn, deze gegevens te verzamelen en daarop kritisch te reflecteren;

 • in het kader van een hedendaags sociologisch thema in samenwerking met andere studenten een eenvoudige onderzoeksopdracht uitvoeren, en de resultaten daarvan verbinden met de theorie en eerder onderzoek;

 • over uw onderzoeksbevindingen helder en beknopt schriftelijk rapporteren;

 • bij het lezen van een wetenschappelijk sociologisch artikel de probleemstelling van het artikel abstraheren en deze kritisch bespreken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: mw. dr. A.A.T. Ramakers, mw. M. Wensveen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de aangegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 werkgroep per week)

 • Namen docenten: mw. drs. M. Wensveen, mw. dr. A.A.T. Ramakers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de per week voorgeschreven hoofdstukken en artikelen en werken aan de opdracht. Preciezere instructies worden bekend gemaakt via Blackboard.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht en planning (gemiddeld 8 uur).

 • Omschrijving: houden van een interview, verwerken van de gegevens, bijhouden van een logboek en maken van een schrijfopdracht.

 • Namen docenten: mw. dr. A.A.T. Ramakers, mw. M. Wensveen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Houden en opnemen van een interview en het uitwerken daarvan. Lezen en analyseren van elkaars interviews. U draagt bij voorkeur zelf zorg voor opnameapparatuur (eventueel via de Servicedesk) en u zoekt zelf tijdig een respondent.

Spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: mw. dr. A.A.T. Ramakers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opgeven voor spreekuur door middel van mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl te sturen.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met (overwegend) open vragen (70% van het cijfer)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van een schrijfopdracht. Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. De opdrachtcijfers blijven gedurende het lopende studiejaar en het daaropvolgende studiejaar geldig. Studenten die een cijfer meenemen uit een eerder jaar dienen zich bij aanvang van het vak bij de coördinator te melden.

Inleverprocedures
De interview/schrijfopdracht dient tezamen met de uitgewerkte interviewtranscripten geprint te worden ingeleverd bij de docent bij het tentamen. Studenten dienen de geluidsopname beschikbaar te houden voor eventuele controle door de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en de artikelen op Blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Verplichte literatuur (boek en/of artikelen) wordt tijdig bekend gemaakt.

Werkboek:

 • Via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl)

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl