Studiegids

nl en

Victimologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Zonder een voldoende voor het vak Theoretische criminologie (Ba2) en Daders en Slachtoffers (Ba1) wordt afgeraden deel te nemen aan het vak.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt ingegaan op criminologische en victimologische thema’s die verband houden met slachtofferschap van criminaliteit, specifiek op het gebied van cybercrime. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, cyberpesten en gehackt worden. Onder meer zal worden stilgestaan bij risicofactoren en gevolgen van uiteenlopende vormen van online slachtofferschap en de rol van publieke en private organisaties bij de preventie van cybercrime, bijv. door het beveiligen van databases met persoonsinformatie – en problemen die daarbij spelen. Tijdens de hoorcolleges staat de bespreking van bovenstaande inhoudelijke materie centraal. In een aantal werkgroepen zal daarnaast op basis van grootschalige kwantitatieve gegevens op het gebied van online slachtofferschap worden geoefend met het achterhalen van risicofactoren en gevolgen van cybercrime, o.a. via regressie-analyse. Deze oefening is bedoeld voor het succesvol kunnen uitvoeren van de analyseopdracht op het eind van het vak.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak sluit aan bij het vak Daders en Slachtoffers in het Ba 1 jaar en vormt een mogelijke schakel naar het mastervak Forensische Victimologie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afloop van dit vak kunt u:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan het gekozen victimologische thema uitleggen, interpreteren en toepassen op actuele voorbeelden;

 • theorieën over slachtofferschap, over gevolgen van slachtofferschap, over angst voor slachtofferschap en over beeldvorming rondom slachtoffers uitleggen;

 • basale kennis van methodologie in victimologisch onderzoek toepassen op het gekozen thema

 • verworven kennis over victimologie gebruiken voor het schrijven van een innovatief onderzoeksvoorstel.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dhr. Dr. J.A. van Wilsem en mw. drs. A. Koning

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de hoorcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en/of opdrachten voorbereid te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dhr. Dr. J.A. van Wilsem en mw. drs. A. Koning

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en de individueel gemaakte opdrachten in te leveren via Blackboard en mee te nemen (op papier) naar de werkcolleges. Actieve deelname en aanwezigheid zijn vereist; studenten die de opdrachten niet hebben gemaakt en bij zich hebben, kunnen niet deelnemen aan de werkgroep. Nadere informatie volgt via Blackboard. De opdrachten worden deels tijdens de werkgroepen gezamenlijk nagekeken en besproken (peer assessment).

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende
literatuur te zoeken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen over de studiestof (70%)

 • Een onderzoeksopdracht op basis van door de docenten aangeleverde kwantitatieve data over slachtofferschap van cybercrime (30%)

 • Zowel het tentamen als de onderzoeksopdracht kan worden herkanst.

 • Deelcijfers (onderzoeksopdracht) kunnen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar.

Inleverprocedures
De opdrachten (tussentijds werk schriftelijk) worden voor elke werkgroep ingeleverd via Blackboard en geprint meegenomen naar de onderwijsbijeenkomst

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Werkboek:
Wordt aangeboden via de Blackboardomgeving van het vak

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. Dr. J.A. van Wilsem

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt o.a. gebruik gemaakt van peer assessment: studenten beoordelen elkaars schriftelijk werk.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.