Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Theoretische criminologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master criminologie in Leiden. (Vergelijk artikel 5.2.2 OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving (afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving) en artikel 5.2.2 OER Master Forensische Criminologie.)

Beschrijving

Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen.
Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop. In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld. Tijdens de verplichte werkgroepen wordt de collegestof toegelicht en worden de opdrachten besproken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende theoretische stromingen uitleggen in termen van onderzoeksvragen, verklaringen, assumpties, verklaringsniveaus, theoretische stromingen plaatsen in de tijd en mogelijkheden aanwijzen voor theoretische integratie;

 • de inhoud van de belangrijkste criminologische theorieën toepassen op concrete (kennis-)problemen;

 • op basis van informatie over (onderzoeks)bevindingen conclusies trekken over de empirische houdbaarheid van theorieën;

 • een visie formuleren in welke mate maatschappelijke omstandigheden (zoals relaties tussen groepen, intellectuele en politieke stromingen en technische en methodologische ontwikkelingen) invloed hebben op het denken over criminaliteit en crimineel gedrag.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorgeschreven hoofdstukken literatuur vooraf aan het hoorcollege bestuderen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken en zowel hardcopy als via Blackboard in te leveren.

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de voorgeschreven studiestof en ‘klassieke’ tekst te bestuderen. Daarnaast is er gedurende de onderwijsperiode iedere week een inloopspreekuur. Studenten die gebruik willen maken van het inloopspreekuur, dienen zich hiervoor vooraf per mail aan te melden (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen (70%)

 • Schriftelijke eindopdracht voor de werkgroepen (30%)

 • 4 opdrachten voor de werkgroepen

Het eindcijfer voor het vak Theoretische Criminologie wordt vastgesteld aan de hand van twee deelcijfers die afzonderlijk voldoende dienen te zijn.

Het eerste deelcijfer betreft het werkgroepcijfer. Dit deelcijfer maakt 30% van het eindcijfer uit. Het werkgroepcijfer wordt gevormd door het cijfer voor het schrijven van een schriftelijke eindopdracht. Hoewel de overige onderdelen niet apart becijferd worden, dienen zij wel voldoende te zijn en kunnen zij meespelen bij de afronding van het werkgroepcijfer. Het deelcijfer voor de werkgroep blijft één jaar geldig. Het tweede deelcijfer wordt gevormd door het schriftelijke tentamen, dat 70% van het eindcijfer uitmaakt.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball (eds.) (nieuwste druk) Criminological Theory; Context and Consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • ‘Klassiek’ criminologisch werk (eventuele keuzemogelijkheden worden nader via Blackboard aangegeven).

 • Teksten genoemd op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt indien gewenst eventueel via Blackboard aangeboden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7642

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.