Studiegids

nl en

Rechtshandhaving en politie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In het vak Rechtshandhaving en politie krijgt u een inhoudelijk en praktijk-geörienteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren. De nadruk ligt op de politie, aangezien zij het primaire instrument van de overheid is aangaande rechtshandhaving.
U leert in deze cursus te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland. De totstandkoming van de nationale politie zal worden besproken, evenals het veld van andere instanties in de rechtshandhaving, zoals de Koninklijke Marechaussee, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en vele anderen. Vervolgens kijken we naar de bekende wetenschappelijke kennis over politiewerk bij de aanpak van (criminologische) problemen: wat werkt, en wat werkt niet?
Daarnaast besteden we aandacht aan een aantal actuele thema’s die voer zijn voor discussie in de wereld van politie en rechtshandhaving. Wat zijn de grondslagen en beginselen van goed politiewerk? Waarom is legitimiteit van de politie belangrijk, en op welke manier kan deze worden bedreigd? Hoe belangrijk is diversiteit binnen het korps? En hoe komen agenten op straatniveau tot hun beslissingen? Ook komen een aantal uitdagende ontwikkelingen aan bod waarop de politieorganisatie in het steeds veranderende veiligheidslandschap in moet spelen, zoals internationalisering, een veranderende aansturing en een medialandschap waarin de publieke opinie snel kan omslaan. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor het politiewerk zoals we dat kennen? Na afronding van dit vak heeft u een goed beeld van zowel de theoretische aspecten als de praktijk van rechtshandhaving, in het bijzonder van de politie.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de taakstelling, organisatie en positie van de verschillende handhavingsorganisaties in Nederland benoemen en toelichten;

 • reflecteren op de taakstelling, organisatie, positie en het functioneren van de politie in Nederland;

 • de grondslagen en beginselen van de politie in een democratische rechtsstaat benoemen en toepassen op concrete voorbeelden;

 • de aanpak van criminologische problemen door de politie identificeren, analyseren en evalueren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Drs. A Koning, J. Brouwer MSc E.MA en gastdocenten uit de praktijk van de politie en de rechtshandhaving

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Drs A. Koning en J. Brouwer, MSc E.MA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de verplichte literatuur te bestuderen en de voorgeschreven opdrachten van tevoren te maken en in te leveren..

Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: Drs. A. Koning & J. Brouwer MSc E.MA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren aanmelden voor spreekuur door middel van een e-mail met specifieke vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen/essayvragen (70%)

 • Portfolio, bestaande uit drie individuele opdrachten (30%)
  Het eindcijfer bestaat voor 70% uit het cijfer voor het tentamen en voor 30% uit het cijfer voor het portfolio. Beide onderdelen moeten minstens met een voldoende worden beoordeeld. Het deelcijfer voor de portfolio blijft alleen dit studiejaar geldig. Beide onderdelen kunnen worden herkanst.

Inleverprocedures
Zie werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Muller, E.R., Van der Torre, E.J., Hoogenboom, A.B., & Kop, N. (Red.). Politie: studies over haar werking en organisatie (Laatste druk). Alphen aan den Rijn: Kluwer. ISBN: 9789013118827

 • Aanvullende literatuur wordt in het werkboek voorgeschreven

Werkboek:
Wordt via Blackboard aangeboden
Reader:
Nee

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.