Studiegids

nl en

Omgevingscriminologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De cursus heeft tot doel u kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en toepassingen van de omgevingscriminologie. Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek. Ook krijgt u inzicht in analyses van ruimtelijke en temporele patronen.
U leert wat de methoden van onderzoek en analyse in de omgevingscriminologie zijn, en hoe omgevingscriminologische inzichten in de praktijk geïmplementeerd worden. Centraal staan daarbij de volgende thema’s:
1) Omgevingsinvloeden op daderschap;
2) Interventie in hoog risico omgevingen;
3) Hot spots, mapping en dadermobiliteit;
4) Omgevingsinvloeden op rechterlijke beslissingen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • basisbegrippen uit de omgevingscriminologie benoemen en uitleggen

 • omgevingscriminologische theoretische benaderingen, onderzoeksmethoden en praktische toepassingen beschrijven, onderscheiden en problematiseren;

 • gericht relevante literatuur en informatie zoeken ten behoeve van een schriftelijke groepsopdracht over een thema binnen de omgevingscriminologie;

 • sociaalwetenschappelijke kennis over omgevingscriminologie in een schriftelijke opdracht verwerken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. H.T. Wermink, Mw. B.C.M. van Hazebroek MSc

 • De hoorcolleges gaan dieper in op enkele onderwerpen uit de verplichte literatuur. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. H.T. Wermink, Mw. B.C.M. van Hazebroek MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt bekend gemaakt tijdens instructies tijdens het vak en via Blackboard.

Wekelijks spreekuur

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. H.T. Wermink, Mw. B.C.M. van Hazebroek MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: minimaal 24 uur van tevoren opgeven voor spreekuur door middel van een mail met gerichte vraag naar criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en) * Eindtoets schriftelijk tentamen (70%)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van een schrijfopdracht. Het eindcijfer is het cijfer voor de eindtoets (70%) en het cijfer voor de schriftelijke opdracht (30%) mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan (zie ook het onderdeel ‘Werkgroepeisen’).

 • De afzonderlijke onderdelen (eindtoets en de schriftelijke opdracht) dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Het cijfer van de schriftelijke opdracht blijft gedurende het lopende- en daaropvolgende studiejaar geldig.

 • Per onderdeel wordt een herkansingsmogelijkheid aangeboden.

Werkgroepeisen

 • aanwezigheid; inleveren schriftelijke opdrachten; meenemen schriftelijke opdrachten naar de werkgroep;

 • voorbereiding presentatie.

 • Voor de werkgroepinspanningen wordt geen cijfer gegeven. Deze worden echter wel met een voldoende of onvoldoende beoordeeld. Bij een onvoldoende voor de werkgroepen kan het vak niet gehaald worden.

Inleverprocedures
De schriftelijke opdracht wordt digitaal via Blackboard en op papier ingeleverd volgens de instructies die tijdens het vak worden toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Lersch, K.M. & Hart, T.C. (laatste editie, 2015). Space, Time, and Crime. Durham: Carolina Academic Press.

 • Artikelen, aangeboden via Blackboard.

Werkboek:
Via Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Andresen, M.A., Brantingham, P.J. & Kinney, J.B. (Eds) ( laatste druk) Classics in Environmental Criminology. Co-published: Burnaby, BC, SFU Publications and Boca Raton, FL, Taylor & Francis.

 • Felson, M. (laatste druk). Crime and Nature. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

 • Wortley, R., & Mazerolle, L. G. (Eds.) (laatste druk). Environmental criminology and crime analysis. Cullompton, UK; Portland, Or.: Willan.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat criminologie@law.leidenuniv.nl

Contact

 • Vakcoördinator: mw. H.T. Wermink, MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.36

 • Bereikbaarheid: na aanmelding via het secretariaat voor het wekelijkse spreekuur.

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.