Studiegids

nl en

Practicum verklarende criminologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het is wenselijk het vak Theoretische Criminologie gevolgd te hebben; het is van essentieel belang dat alle studenten de literatuur van het vak Theoretische Criminologie al bestudeerd hebben. Practicum Verklarende Criminologie bouwt daarnaast voort op theorie geïntroduceerd tijdens het vak Omgevingscriminologie. Practicum Verklarende Criminologie vormt het verlengde van het vak Criminologische Vaardigheden waar het gaat om het versterken van academische vaardigheden van de student.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen niet deelnemen aan dit vak. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De doelstelling van het Practicum Verklarende Criminologie is om door middel van intensieve werkvormen theoretische inzichten in de criminologie, zoals geleerd via het vak Theoretische Criminologie, te leren toepassen in de dagelijkse praktijk op concrete vraagstukken, alsmede aan de hand hiervan de houdbaarheid en de beperkingen van criminologische theorie te leren toetsen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van academische vaardigheden, waarbij, naast het doorlopen van de empirische cyclus, ook aandacht wordt besteed aan het kritisch rapporteren van conclusies.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • criminologische theorieën, die met name in het vak Theoretische Criminologie aan bod zijn gekomen, identificeren en aan de hand daarvan diverse ongewenste/criminele gedragingen verklaren;

 • een literatuurstudie en een verklarend empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren om daarmee een zelf geformuleerde hypothese op basis van een criminologische theorie te toetsen;

 • de bevindingen uit dit onderzoek helder rapporteren, zowel mondeling, middels een presentatie, als schriftelijk, middels een onderzoekspaper;

 • een kritisch betoog voeren, in de vorm van een essay, met betrekking tot de toepasbaarheid van criminologische theorie op een zelf gekozen praktijksituatie.

 • mondeling en schriftelijk reflecteren op het werk van medestudenten (peer review).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: dr. J Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de leidraad, en de voorgeschreven literatuur zoals aangegeven in de leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur: 4 bijeenkomsten

 • Namen docenten: dr. J Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de U wordt geacht het vak Theoretische Criminologie te hebben gevolgd. De inhoud van dit vak is essentieel om het practicum goed te kunnen volgen. Bij de eerste werkgroep wordt u geacht de BlackBoard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben. Bij de eerste en alle volgende werkgroepen dient u 1) per werkgroep de voorgeschreven literatuur te bestuderen, zoals aangegeven in de leidraad, 2) de opdracht gekoppeld aan de werkgroep te bestuderen en 3) indien vermeld in de opdracht, nadere voorbereidingen te treffen.
  Grondige voorbereiding is verplicht. U dient zich te realiseren dat het een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie zijn vereist.

Aanwezigheid bij bovenstaande bijeenkomsten is verplicht. Bij afwezigheid door overmacht (b.v. ziekte), dient dit van te voren doorgegeven te worden bij het secretariaat: U dient een e-mail te sturen (met opgaaf van reden) naar criminologie@law.leidenuniv.nl. U dient vervolgens een extra opdracht in te leveren, met als doel uzelf op de hoogte te stellen van wat er behandeld is tijdens de werkgroep. Deze extra opdracht moet voldoende beoordeeld worden om het vak succesvol af te ronden. Bij herhaalde afwezigheid zult u worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Wekelijks spreekuur:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Essay (30%).

 • Onderzoekspaper (50%).

 • Presentatie (20%).

Alle toetsvormen worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie, wetenschappelijke verantwoording en creativiteit. Alle toetsvormen dienen met een voldoende te worden afgerond. De cijfers van de opdrachten blijven gedurende het studiejaar geldig. Alle toetsvormen kunnen worden herkanst.

Inleverprocedures
Opdrachten en papers dienen elektronisch via Blackboard, met in achtneming van de deadline, ingeleverd te worden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en al hetgeen behandeld is tijdens het onderwijs.Blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Handboek:

 • Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Zelfstudie:

 • U wordt geacht zelfstandig aanvullende literatuur of bronnen te raadplegen voor de te maken opdrachten.

Aanbevolen studiemateriaal
Studenten worden geacht zelfstandig aanvullende literatuur of bronnen te raadplegen voor de te maken opdrachten.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. J. Brands

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.