Studiegids

nl en

Rechtseconomie t.b.v. criminologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit vak komen verschillende thema’s aan de orde. In de eerste plaats wordt bekeken hoe de rationele-keuzetheorie in de rechtseconomie wordt toegepast. Deze theorie biedt een specifieke verklaring voor regelovertredend gedrag, waarin ruimte is voor zulke uiteenlopende factoren als: gelegenheid, opbrengst, strafrisico, spijt en sociale controle.

In de tweede plaats wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een efficiënte aanpak van de criminaliteitsbestrijding. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan het empirische ketenmodel voor de strafrechtelijke keten in Nederland en aan de toepassing van maatschappelijke kosten-batenanalyse op het terrein van de criminaliteitsbestrijding.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u vertrouwd te maken met de toepassing van de rechtseconomie op vraagstukken van strafrecht en criminaliteitsbestrijding.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U beheerst de kernbegrippen van de rechtseconomie.

 • U heeft zich aan de hand van opgaven en casus geoefend in het onderscheiden van individuele en collectieve rationaliteit.

 • U bent in staat om in een criminologisch debat beargumenteerd aandacht te vragen voor de mogelijk preventieve werking van beleidsmaatregelen en in de afweging ruimte in te bouwen voor efficiëntieoverwegingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. B.C.J. van Velthoven,

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: drs. B.L. Terpstra

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven en casus uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen aan de hand van open vragen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • B.C.J. van Velthoven, Economie van misdaad en straf, Den Haag: Boom Lemma, 2012.

 • enkele aanvullende artikelen, zie Blackboard.

Werkboek:
Werkboek Rechtseconomie t.b.v. opleiding Criminologie, zie Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. B.C.J. van Velthoven

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.05

 • Telefoon: 071 – 527 7536

 • E-mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

 • Spreekuur: Op afspraak, te maken via bovenstaand e-mailadres

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.