Studiegids

nl en

BTW en Overdrachtsbelasting

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • We raden u ten zeerste aan het vak Belastingrecht gevolgd en behaald te hebben.

Beschrijving

Omzetbelasting betalen wij bij vrijwel elke aankoop die wij op een dag doen. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze belasting de Staat veel geld oplevert. Vanuit maatschappelijk oogpunt bezien is derhalve sprake van een belangrijke belasting. In het kader van dit vak wordt aandacht besteed aan de vraag welke omzetbelastingvarianten bestaan, wie binnen ons huidige stelsel van de omzetbelasting belastingplichtig is, waarover wordt geheven, welke vrijstellingen en tarieven gelden etc. Omdat de omzetbelasting binnen Europa vrijwel volledig is geharmoniseerd, zal de Europese dimensie uitgebreid aan de orde komen. Tevens wordt in dit vak aandacht besteed aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting, die wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, hangt sterk samen met de BTW. Een gezamenlijke behandeling van beide belastingwetten in één vak is derhalve gewenst.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud:
1. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW en in de samenhang tussen de BTW en de overdrachtsbelasting.
2. U heeft op hoofdlijnen inzicht in de Europese dimensie van de BTW.
3. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van dit stelsel en van andere stelsels van heffing van omzetbelasting;
4. U heeft inzicht in de wijze waarop de Europese richtlijnen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
5. U heeft terzake van de heffing van omzetbelasting kennis van de volgende onderwerpen: belastingplicht, belastbare feiten, plaats van de prestatie, vrijstellingen, maatstaf van heffing en aftrek van voorbelasting.

Eindtermen vaardigheden:
1. U kunt uit een casus op het terrein van de BTW de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt arresten op het terrein van de BTW van zowel nationale rechterlijke instanties als van het Hof van Justitie analyseren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Tevens moet hij die arresten kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan en ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
3. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
4. U kunt gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie telt mee voor credit

Inleverprocedures
Volgens participantensysteem (beschreven in het werkboek).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

Werkboek:
Via Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de inschrijflijsten op Blackboard.
NB. De inschrijving sluit VOOR aanvang van het vak: raadpleeg Blackboard voor de exacte inschrijftermijn.

Aanmelden voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. Mr. B. Butzelaar

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B217

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak secretariaat

 • E-mail: b.butzelaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economisch vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B-211

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Blackboard)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.