Studiegids

nl en

Moot Court Fiscaal

Vak
2015-2016

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Inleiding Recht of Methoden en technieken van de Rechtswetenschap; of oud: Schrijfvaardigheid: juridisch betoog/ Rechtsvinding in de theorie en praktijk.

Beschrijving

Aan de hand van een op het fiscale recht toegespitste casus moeten de studenten zelfstandig drie schriftelijke werkstukken maken, waarin de argumenten worden gepresenteerd die die naar aanleiding van de in de casus neergelegde rechtsvraag aan de orde moeten komen. Hiertoe gaan de studenten op zoek naar het relevante juridische materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur. De ingeleverde werkstukken worden door de docenten becijferd en iedere student ontvangt van hen individuele feed back. Naast deze oefening in de schriftelijke vaardigheden worden aan de hand van dezelfde casuspositie ook de mondelinge vaardigheden getraind. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leren de studenten om een helder betoog, met goede argumenten onderbouwd, te presenteren en de stellingen van de wederpartij te weerspreken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Moot Court Fiscaal Recht heeft tot doel dat de student de vaardigheid verwerft om zelfstandig, door grondige analyse van een complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

 • het zelfstandig opzoeken van (voor de casuïstiek) relevant materiaal aan wetgeving, literatuur en/of jurisprudentie in bibliotheek en databanken;

 • het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie;

 • het mondeling presenteren van een juridisch betoog ten overstaan van een “rechtbank” (Moot Court).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.
Na aanmelding worden de roosters per werkgroep op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Openingsatelier *Aantal à 3 uur: 1 *Namen docenten: Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd en anderen
In het openingsatelier maken studenten kennis met Moot Court door verschillende ateliers te bezoeken, zoals: pleitdemonstratie, retorische analyse van belangrijke toespraken en speed daten met praktijkjuristen. Bezoek aan minstens 2 ateliers is verplicht. *Vereiste voorbereiding van studenten: raadpleging van informatie over het vak Moot Court in syllabus en op Black Board (m.n. roosters).

Hoorcolleges_

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd en gastdocent op gebied van juridische retorica

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestuderen van Pleitwijzer, hoofdstuk 1 en 2 (over retorica).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (inclusief bibliotheekinstructie) (3 werkgroepen worden in zeer kleine groepen (2 studenten) c.q. individueel gegeven)

 • Namen docenten: Mw. mr. drs. J.J.H. Reijnen en nader bekend te maken docenten

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestuderen van opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijke werken, welke tijdens de individuele werkgroepen worden besproken.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd, student-assistenten

 • Vereiste voorbereiding van studenten: de vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de Syllabus Moot Court Fiscaal Recht

Toetsing

Toetsvorm(en)
De student zal aan de hand van een op het fiscale recht toegespitste casus drie schriftelijke werkstukken maken en een afsluitend pleidooi houden.
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

 • Het gewogen gemiddelde van (a) het gemiddelde cijfer van de schriftelijke werkstukken (SW) en (b) het cijfer van de Moot Court rechtbank (MCR).
  Hierbij weegt het gemiddelde cijfer van SW vijf keer mee en het cijfer van de MCR twee keer. (SW:MCR = 5:2)

 • Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de SW telt het cijfer van de argumentenlijst (ARG) één keer mee, dat van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota (PL) twee keer (ARG : RB : PL = 1:3:2)

 • Het gemiddelde cijfer van de SW moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens de student wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR.
  Als de student om deze reden niet wordt toegelaten tot het afsluitend pleidooi, behaalt hij als tentamencijfer voor Moot Court het gemiddelde cijfer van de (drie) SW.
  Let op:
  Indien het gemiddelde cijfer van de (drie) SW boven de 5,50 zou uitkomen en een student niet deelneemt aan MCR, is het eindcijfer een 5.
  Indien na het eerste SW niet alle drie de SW tijdig worden ingeleverd, geldt met inachtneming van de hierboven genoemde weging als eindcijfer het gewogen gemiddelde van de een of twee SW die wel zijn ingeleverd.
  De geldigheidsduur van de cijfers van de SW geldt alleen gedurende het desbetreffende studiejaar.

 • Het onderwijs van Moot Court cq het maken van de SW en de aanwezigheid bij en deelname aan de werkgroepen en videotrainingen zijn zogenaamde praktische oefeningen. Dat wil zeggen hieraan moet zijn voldaan, anders wordt de student niet toegelaten tot het afsluitend pleidooi voor de MCR.
  Dit pleidooi is op zichzelf ook weer een afsluitende praktische oefening.
  Inleverprocedures
  Via Blackboard (safe assign) en door middel van hard copy.

Examenstof

 • De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het fiscale recht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen, één lid van het wetenschappelijk personeel van de faculteit), in aanwezigheid van publiek.

 • De drie schriftelijke werkstukken behoren eveneens tot de examenstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ankie Broekers-Knol en Bart van Klink, Pleitwijzer, laatste druk.

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, Kluwer, laatste druk (ook te raadplegen op Internet)

Werkboek:
Casus Moot Court Bachelor Fiscaal Recht (Blackboard).

Reader:
Syllabus Moot Court Bachelor Fiscaal recht
Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal

 • Specifiek per casus opgegeven stof.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: Woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7841 / 071 – 527 7840

 • E-mail: c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica / Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Moot Court / Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: A 3.19

 • Openingstijden: 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7841 (Moot Court)

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl of belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de schriftelijke werkstukken geschiedt individueel. De videotrainingen vinden plaats in groepen van vierstudenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO