Studiegids

nl en

Onroerendgoedrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Tenminste één van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht dient te zijn gehaald, en voor het andere vak dient tenminste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Het vak onroerendgoedrecht omvat het privaatrecht dat van toepassing is op onroerende zaken en bepaalde andere registergoederen zoals het recht van erfpacht en appartementsrechten. Hierin kunnen drie deelterreinen worden onderscheiden, te weten:

 • de koop en verkoop van onroerende zaken (en bepaalde andere registergoederen zoals het recht van erfpacht en appartementsrechten);

 • het algemeen deel van het goederenrecht, voor zover het betrekking heeft op onroerende zaken, beperkte genotsrechten en appartementsrechten;

 • het hypotheekrecht

Bij het onderdeel ‘koop’ komt onder andere aan de orde hoe een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt en hoe moet worden omgegaan met gebreken die aan de zaak kleven. In het goederenrechtelijk gedeelte zal in zijn algemeenheid worden ingegaan op eigendom (en levering) van onroerende zaken en op de beperkte rechten die in de onroerendgoedpraktijk een rol spelen. Hierbij moet men denken aan erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en vruchtgebruik. Ook zal aandacht worden besteed aan appartementsrechten, mandeligheid, burenrecht en verkrijgende verjaring. Een apart onderdeel vormt het hypotheekrecht, dat bij de financiering van vastgoed van groot belang is. De centrale rol die de notaris in het onroerende goedverkeer speelt, komt bij alle bovengenoemde onderdelen aan de orde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van:
grondige kennis van en inzicht in het onroerendgoedrecht, dat wil zeggen het recht met betrekking tot registergoederen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de centrale rol die de notaris speelt in het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen.
Het vak bouwt voort op eerdere burgerlijkrechtelijke vakken en u leert de hierbij reeds verworven kennis toe te passen op de verbintenisrechtelijke- en goederenrechtelijke aspecten van het onroerendgoedrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1.U heeft grondige kennis van en inzicht in het recht met betrekking tot registergoederen en de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
2. U bent vertrouwd met de grondslagen en beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht op het gebied van het onroerendgoedrecht en heeft besef van de rol die de notaris in het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen speelt.
3. U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp)wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het onroerendgoedrecht en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onroerend goedrecht zich ontwikkelt en manifesteert.
4.U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende leerstukken van het rechtsgebied waarop het vak betrekking heeft en u kunt deze leerstukken plaatsen in het perspectief van de beginselen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht.
5. U bent in staat om zelfstandig rechtsvragen te abstraheren uit een min of meer complexe onroerendgoedrechtelijke casus.
6.U bent in staat om juridische teksten op het gebied van het onroerendgoedrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren.
7.U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onroerendgoedrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en schriftelijk juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 25

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van in de syllabus opgegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. P.C. van Es

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in de syllabus is opgenomen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen naar aanleiding van verschillende casus .

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Pitlo/Reehuis Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, Goederenrecht, met bijdragen van G.E. van Maanen & G.T. de Jong, Deventer: Kluwer. (laatste druk)

 • W.G. Huijgen, Koop en verkoop van onroerende zaken (Studiepockets Privaatrecht, nr. 58),laatste druk, Deventer: Kluwer.

 • W.G. Huijgen, Hypotheek (Mon BW B12b), laatste druk, Deventer: Kluwer.

Syllabus:
Syllabus Onroerend Goedrecht 2014-2015, (In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp) wetgeving opgenomen). De syllabus Onroerend Goedrecht 2014-2015 is naar verwachting begin 2015 te verkrijgen. Houdt de mededelingen op de notariële website in de gaten
Bestellen via readeronline.

Reader:
Modelakten Notarieel recht, laatste versie. Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

Voor onderwijs geen inschrijving noodzakelijk; inschrijving voor tentamens via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. P.C. van Es

 • Werkadres: KOG, kamer C2.16

 • Bereikbaarheid: Per mail op werkdagen, behalve donderdagen

 • Telefoon: 071 – 527 7883

 • E-mail: p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notariële vakken

 • Kamernummer secretariaat: B2.41

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.