Studiegids

nl en

Turnaround Management and Bankruptcy Law

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In tijden van economische neergang is er toenemende aandacht voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Natuurlijk spreken de faillissementen van grote ondernemingen zoals DSB Bank en de Kroymans Corporation daarbij tot de verbeelding, maar ook in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) komen jaarlijks vele duizenden ondernemingen in de financiële problemen. Vaak is het nog mogelijk een dergelijke onderneming vroegtijdig te saneren (‘turnaround’) door middel van een zogenoemde informele reorganisatie, ook wel turnaround management genoemd. Maar in de praktijk ontstaat echter regelmatig een situatie van insolventie en volgt veelal surseance van betaling, dat meestal eindigt in faillissement.

Waarom slaagt de ene reddingsoperatie wel en mislukt de ander kansloos? Wat zijn absolute succesfactoren en waar liggen de valkuilen? Hoe kan via preventief ingrijpen worden voorkomen dat bedrijven afglijden in een neerwaartse spiraal? Wat is de rol van verschillende stakeholders hierbij? Wat is het theoretisch fundament van insolventiewetgeving? Hoe verhoudt informele reorganisatie zich tot formele insolventiewetgeving? En waarom dient surseance van betaling eigenlijk nooit te worden aangevraagd? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen in het vak Turnaround Management & Bankruptcy Law.

In dit vak wordt de insolventieproblematiek die zich in de praktijk voordoet, belicht vanuit een multidisciplinair invalshoek, in casu enerzijds juridisch, anderzijds bedrijfseconomisch. Aan de hand van casussen, ontleend aan theorie en internationale praktijk, worden verworven inzichten geoefend. Bedrijven in financiële moeilijkheden worden bij hun pogingen de onderneming ‘going concern’ te houden met uiteenlopende problemen geconfronteerd. De problematiek van het overleven van bedrijven in financiële moeilijkheden beweegt zich voor een belangrijk deel op het terrein van Law & Economics. Voor studenten met belangstelling voor (strategy) consultancy, ondernemerschap, de financiële wereld, de fusie en overnamepraktijk (M&A), evenals het insolventierecht is dit vak een pré.

Leerdoelen:

Doel van het vak
Door het vak Turnaround Management & Bankruptcy Law maakt u kennis de insolventieproblematiek die zich in de praktijk voordoet, belicht vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Het vak geeft u inzicht in de verschillende insolventierechtelijke en Turnaround Management aspecten die hierbij van belang zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt het ontstaan van financiële moeilijkheden toelichten, daarbij een onderscheid maken tussen de verschillende fasen van financiële moeilijkheden en zowel oorzaken als symptomen van financiële moeilijkheden bepalen;

 • U kunt een onderscheid maken tussen de verschillende stappen binnen het proces van Turnaround Management en de problematiek binnen een onderneming in financiële moeilijkheden beoordelen ;

 • U kunt de individuele elementen van een Turnaround Plan beoordelen en operationele als financiële herstructureringsmaatregelen formuleren;

 • U kunt toelichten wat zowel de voor- en nadelen als de succes- en faalfactoren zijn van Turnaround Management;

 • U kunt beargumenteren welke vaardigheden benodigd zijn om met financiële moeilijkheden om te gaan en bepalen hoe deze vaardigheden dienen te worden ingezet ten opzichte van de stakeholders van een onderneming;

 • U kunt een onderscheid maken tussen de verschillende hoofdprocedures in het insolventierecht en schetsen wat het verschil is tussen pro-crediteur en pro-debiteur reorganisatieprocedures;

 • U kunt interpreteren wat de ontwikkelingen zijn binnen het insolventierecht in het kader van het redden van ondernemingen in financiële moeilijkheden en schetsen wat de invloed hiervan is op het functioneren voor curatoren en bewindvoerders.

Rooster

Kies voor “propedeuse”: http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/propedeuse/roosters-aanmelding/rooster.html of “bachelor en master”: http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/bachelor/roostersenaanmelding/roosters-aanmelding.html.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 7 hoorcolleges à 2 uur

 • Namen docenten: prof. dr. J.A.A. Adriaanse, gastdocent(en).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof. Aangezien de stof van de hoorcolleges tot de verplichte tentamenstof hoort, wordt u dringend aangeraden de colleges goed voorbereid bij te wonen.

Werkgroepen

 • Aantal: 7 werkgroepen à 2 uur

 • Namen docenten: Prof. dr. J.A.A. Adriaanse, gastdocent(en).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op Blackboard krijgt u wekelijks één afgebakend onderwerp met bijbehorende studeeraanwijzing die aangeeft wat van u ter voorbereiding op de werkgroep wordt verwacht. In de werkgroepen zal aan de hand van een casestudy deze thema’s gediscussieerd worden. Ter voorbereiding van deze casestudy dient u elke werkgroep de individuele voorbereidingsopdracht in te leveren. Gedurende de cursus zult u tweemaal hierop feedback ontvangen.

Toetsvorm(en)

Het eindcijfer bestaat uit een tentamen (70%) en een opdracht (30%). Het tentamen zal bestaan uit essayvragen (open vragen) alsmede een case study. De opdracht wordt in groepsverband gedaan.
Zie voor nadere informatie de Blackboardomgeving.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur zoals aangegeven op Blackboard, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard:

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van “Blackboard”: http://blackboard.leidenuniv.nl/.

Literatuur:

Verplicht studiemateriaal

Literatuur
Wordt bekendgemaakt via Blackboard.

Werkboek
Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Reader
Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact:

 • Vakcoördinator: Prof. dr. J.A.A. Adriaanse (contact s.v.p via secretariaat)

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Kamer B3.14

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

h3.Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl