Studiegids

nl en

Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen: Law Firm Management

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Bedrijfswetenschappen.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van bedrijfswetenschappen behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de bachelorafstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen veel uitgebreider aan de orde komen, vaak gekoppeld aan het managen van ondernemingen. Concrete thema’s en daarbij behorende vragen zijn:

 • Law Firm management; hoe verdient de jurist geld? Waar recht en management elkaar raken;

 • Leiderschap; wat maakt iemand tot een goed leider of ‘people manager’?

 • Financiering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) – welke rol spelen de banken bij financiering van het MKB?;

 • De onderneming en de maatschappij – heeft de onderneming maatschappelijke verantwoordelijkheid?

 • Innovatie; wat is het belang om te blijven vernieuwen?

(bovengenoemde thema’s zijn onder voorbehoud van ontwikkelingen in de actualiteit)

Leerdoelen

Doel van het vak:
Door het vak Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen maakt men kennis met de verschillende bedrijfswetenschappelijke aspecten van law firms en leert men eenvoudig bedrijfswetenschappelijk analyseren en schrijven.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen beschrijven van de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het managen van een organisatie.

 • Het op bedrijfswetenschappelijke wijze analyseren van het management van een organisatie en hierover gestructureerd en overtuigend schriftelijk rapporteren.

Rooster

propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 weken, 2 uur per week

Werkgroepen

 • 6 weken, 2 uur per week

Responsiecollege

 • 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen: 3 uur

 • Schrijfopdrachten en participatie.

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsvormen

 • Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen: (1) Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen, analyses als essayvragen (70%). (2) Combinatie van het gemiddelde voor de drie korte schrijfopdrachten en participatie tijdens het werkcollege (30%).

 • Let op:
  Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald.
  Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze over te doen. Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald.

 • Voor zowel het schriftelijk tentamen als de schrijfopdrachten moet een voldoende worden behaald. Compensatie tussen het cijfer voor het schriftelijk tentamen en het cijfer voor de schrijfopdrachten is niet mogelijk.

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur zoals vermeld op Blackboard, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Voltijd eerstejaars studenten die gestart zijn in september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl