Studiegids

nl en

Strategic Management

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Geadviseerd wordt om eerst de vakken Business and Entrepreneurship en Marketing Management te volgen

Beschrijving

In een turbulente wereld is het van belang dat managers en ondernemers, maar ook professionals, specialisten en juristen, de juiste kennis en competenties hebben om ondernemingen permanent aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het succes van vandaag betekent niet automatisch het succes van morgen. Sociaal-culturele, politieke, technologische en economische trends beïnvloeden voorkeuren van klanten, evenals het gedrag van concurrenten. Een concurrentievoordeel is daarmee altijd tijdelijk, waardoor ondernemingen constant in beweging moeten zijn.

Dit vak behandelt het conceptueel kader van strategisch management. Er wordt ingegaan op de aard van strategie, strategische analyse voorafgaand aan de formulering van strategie, als ook de implicaties van implementatie van strategie. Nadruk ligt op het beter leren begrijpen van het aandachtsgebied strategisch management, de kernconcepten, door middel van praktische oefening ten aanzien internationale cases uit het bedrijfsleven.

Leerdoelen

Leerdoel:
Kennis maken met de beginselen van de theorie en praktijk van strategisch management. Na deze cursus is de student in staat de externe omgeving van een organisatie te analyseren op basis van strategische management modellen en te begrijpen hoe strategieën ontstaan en zich verder ontwikkelen. De student zal ook in staat zijn strategische problemen te herkennen in een praktische situatie (case), deze te analyseren en tot oplossingen te komen. Dit alles komt tot uiting in een te schrijven caseanalyse in groepsverband. Elke week dienen de studenten cases te bestuderen. Aan het eind van de cursus dient een definitieve versie van de caseanalyse te worden ingeleverd.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)_
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het kunnen uitleggen wat strategisch management en het strategisch management proces inhouden, daarbij onderscheid makend tussen verschillende perspectieven op het formuleren van een strategie in de context van analyse en implementatie;

 • Het kunnen toepassen van de meest basale termen en concepten van het vakgebied op verschillende casuïstiek uit de praktijk en hieruit oplossingen formuleren;

 • Het kunnen analyseren van de algemene omgeving en de concurrerende omgeving en hieruit voortvloeiende strategieën evalueren;

 • Het kunnen toepassen van de ‘resource-based view of strategy analysis’ en een relatie kunnen leggen met de prestaties van organisaties;

 • Het kunnen benoemen en formuleren van ‘business-level’ en ‘corporate-level’ strategieën;

 • Het kunnen uiteenzetten van de rol van strategisch leiderschap en corporate governance bij de implementatie van strategie;

 • Het kunnen beargumenteren van ingenomen standpunten over casuïstiek van de Harvard Case Method aan de hand van basismodellen, -concepten en theorieën over strategisch management.

Rooster

http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/bachelor/roostersenaanmelding/roosters-aanmelding.html.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges_

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: drs. N.J.C. van de Ven (coördinator) en dr. J.I. van der Rest

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van betreffende hoofdstukken per week.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: drs. N.J.C. van de Ven (coördinator) en dr. J.I. van der Rest

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van een casus en wetenschappelijke artikelen per week

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen (70%), bestaande uit open vragen, en een caseanalyse. Case analyse (30%), groepsopdracht waarbij de studenten schriftelijk een case-analyse inleveren. Compensatie van deelcijfers is mogelijk. Het cijfer voor de case is één collegejaar geldig en telt voor zowel het reguliere als voor het hertentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Anthony Henry – Understanding Strategic Management, Oxford University Press, Second Edition, 2011
ISBN 13 : 978-0-19-958161-0

(Actuele) wetenschappelijke en managementartikelen, cases, welke op blackboard gepubliceerd zullen worden.

Aanmelden

Via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25, B3.07

 • Bereikbaarheid: ma. t/m vrij. 09.00-17.00 uur (m.u.v. woensdag)

 • Telefoon: 071-527 7851

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8574

 • E-mail: Bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.