Studiegids

nl en

Oriëntatievak recht en economie

Vak
2015-2016

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen

Toegangseisen

Dit vak is verplicht voor studenten Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid – Economie.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hieraan niet deelnemen.

Beschrijving

Bij dit vak worden actuele thema’s op het terrein van economisch beleid behandeld. Het geeft een oriëntatie op de onderwerpen die in de bachelorafstudeerrichting Recht en Economie veel uitgebreider aan de orde komen. Er wordt ingegaan op de gevolgen van belangrijke maatschappelijke en economische trends – zoals vergrijzing, individualisering en internationalisering – op het beleid. De arrangementen op het terrein van werk en inkomen staan onder druk en behoeven modernisering. Bij dit vak worden enkele belangrijke hervormingen uitgediept. Concrete thema’s en daarbij behorende vragen zijn:
– hoe wordt het onderwijs gefinancierd, wat zijn de gevolgen van een sociaal leenstelsel?
– wat zijn de hoofdlijnen van het nationale en het Europese financieel economische beleid en welke dilemma’s treden daarbij op?
– wat zijn de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt, welke hervormingsopties zijn er en is de aanpak van het kabinet effectief?
– hoe wordt de gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd en wat zijn de beleidsopties om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden?
– wat zijn de consequenties van de vergrijzing, komt de solidariteit tussen generaties onder druk te staan, welke hervormingen worden ingezet bij AOW en pensioenen?
– de arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen; wat zijn de effecten van belangrijke hervormingen zoals de nieuwe Wet werk en Zekerheid en de nieuwe Participatiewet?

(bovengenoemde thema’s zijn onder voorbehoud van ontwikkelingen in de actualiteit)

Leerdoelen

Doel van het vak
Het doel van het vak is om inzicht te ontwikkelen in enkele belangrijke vraagstukken op het terrein van het economisch beleid. Daarmee biedt het vak ook een oriëntatie op een aantal thema’s die worden bestudeerd in de bachelorafstudeerrichting Recht en Economie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt enkele vraagstukken op het terrein van het economisch beleid die in dit vak aan de orde zijn gekomen zelfstandig analyseren.

 • U kunt zelfstandig korte academische papers schrijven.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 6 weken, 2 uur per week

Werkgroepen

 • 6 weken, 2 uur per week

Responsiecollege

 • 2 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen: 3 uur

 • Schrijfopdrachten en participatie.

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsvormen

 • Het cijfer voor het vak wordt gebaseerd op twee onderdelen: (1) Schriftelijk tentamen bestaande uit zowel kennisvragen, analyses als essayvragen (70%). (2) Combinatie van het gemiddelde voor de drie korte schrijfopdrachten en participatie tijdens het werkcollege (30%).

 • Let op:
  Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst, mits hiervoor ten minste het cijfer 4 is behaald.
  Studenten die een onvoldoende hebben behaald voor de schrijfopdrachten of deze niet hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid deze over te doen. Het is dus niet vereist is dat zij minimaal een 4 moeten hebben gehaald.
  Voor zowel het schriftelijk tentamen als de schrijfopdrachten moet een voldoende worden behaald. Compensatie tussen het cijfer voor het schriftelijk tentamen en het cijfer voor de schrijfopdrachten is niet mogelijk.

Tentamenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De literatuur voor dit vak is handzaam samengebracht op de Blackboardsite. Via deze site kunt u de literatuur downloaden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. O. van Vliet

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B203

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent

 • Telefoon: 31 71 527 8551

 • E-mail: o.p.van.vliet@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl