Studiegids

nl en

Strafprocesrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Inleiding Strafrecht

Beschrijving

In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. In het onderwijs komen de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafproces(recht) aan de orde. Daarbij wordt voortgeborduurd op in het eerste en tweede jaar opgedane kennis. Studenten leren vanuit die grondslagen en beginselen ontwikkelingen binnen het strafproces(recht) te problematiseren. In dit verband wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen rondom de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Tevens worden in het vak de belangrijkste strafprocesrechtelijke thema’s besproken en wordt in de werkgroepen geoefend met de toepassing daarvan op concrete casus. Daarbij is uitdrukkelijk aandacht voor de verschillende rollen van procesdeelnemers in het strafproces en de wijze van formuleren van verweren en reageren dan wel beslissen op verweren vanuit die rollen. In het vak wordt tevens stilgestaan bij de betekenis van de jurisprudentie van het EHRM voor de gangbare wijze van procederen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is het verkrijgen van inzicht in de doelstellingen, dragende beginselen en systematiek van het strafprocesrecht, alsmede – aan de hand van wetgeving en jurisprudentie – het kunnen identificeren en oplossen van strafprocesrechtelijke vraagstukken zoals die zich voordoen in concrete casus vanuit verschillende rollen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de kenmerken van het Nederlandse strafproces relateren aan die van andere processtelsels.

 • U kunt reflecteren op de verschillende fasen in het strafproces alsmede de bij die verschillende fasen behorende en werkzame actoren vanuit het perspectief van de fundamentele beginselen en doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt actuele ontwikkelingen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen en de doelstellingen van het strafproces(recht).

 • U kunt in een gemiddeld complexe casus, met gebruikmaking van wetgeving en jurisprudentie, het gebruik van toezichtbevoegdheden, opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen toetsen.

 • U kunt in de rol van officier van justitie in een gemiddeld complexe casus de rechtmatigheid en opportuniteit van de vervolgingsbeslissing beoordelen.

 • U kunt in de rol van de verdediging in een gemiddeld complexe casus voor het strafproces relevante aspecten identificeren en naar aanleiding daarvan een verweer formuleren.

 • U kunt in de rol van rechter in een gemiddeld complexe casus de wettelijke bewijsregels toepassen en gemotiveerd beslissingen nemen op de meest gangbare strafprocesrechtelijke verweren.

 • U kunt uitleggen hoe de artikelen 5, 6 en 8 EVRM doorwerken in het Nederlandse strafprocesrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Docent: Mw mr. dr. M.J. Dubelaar

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten:mr. R. van Leusden e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en het maken van de opdrachten uit het werkboek. Bij inschrijving voor een werkgroep verplichten studenten zich dan ook nadrukkelijk tot schriftelijke voorbereiding van en (inter)actieve deelname aan deze vorm van onderwijs.

Toetsing

Tussentoets

 • Een tussentoets in een van de breekweken van het onderwijs in de vorm van een tentamen, waarbij de tot dan toe voorgeschreven stof wordt getoetst.

 • De tussentoets telt voor 30% van het eindcijfer en kan niet worden herkanst.

 • De tussentoets geldt slechts voor het eerstekanstentamen dat wordt afgenomen in het jaar dat de tussentoets is gemaakt en telt niet mee voor het hertentamen.

 • De tussentoets maakt verplicht onderdeel uit van het eerstekanstentamen.

Tentamen

 • Tentamen van 3 uur met open vragen (resultaat is 70% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven stof.

 • Hertentamen van 3 uur met open vragen (resultaat is 100% van het eindcijfer). Getoetst wordt alle voor het vak voorgeschreven studiestof.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.J.M. Corstens & M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • M. Bosch, Arrestenbundel Strafrecht/strafprocesrecht, Kluwer, Deventer (meest recente druk). Voor het raadplegen van jurisprudentie kan gebruik worden gemaakt van eerdere drukken en kunnen eventueel ontbrekende arresten zelf worden kopiëren of uitgeprint.

Werkboek:
Werkboek Strafprocesrecht bachelor 3, 2015-2016

Reader

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. R. van Leusden

 • Werkadres: KOG kamer B.1.34

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 3530

 • E-mail: R.van.leusden@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7529

 • E-mail: d.bukuru@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.