Studiegids

nl en

Klassieke en moderne retorica

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Ligt dat alleen aan hun ideeën of spelen er (ook) andere factoren een rol? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. Het eerste blok besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. In het tweede blok wordt gedemonstreerd hoe de klassieke adviezen doorwerken in moderne retorische theorieën, en welke nieuwe inzichten er zijn bijgekomen.

Leerdoelen

 • Kennismaking met de achtergronden bij het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus).

 • Kennismaking met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de taalbeheersing.

 • Het leren toepassen van de opgedane kennis bij de analyse van klassieke en moderne teksten.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Literatuur bestuderen: 62 uur

 • Opdrachten maken: 24 uur

 • Tentamens plus voorbereiding: 28

Toetsing

 • Twee schriftelijke tentamens (na elk van de twee blokken). Beide tentamens tellen elk voor 50% mee.

 • Een deelcijfer mag niet lager dan een 5,5 zijn.

Herkansing

 • Beide tentamen kunnen worden herkanst.

 • Alleen deelcijfers van 5,4 of lager mogen worden herkanst.

Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

 • A. Braet & J. Vos (2002). Het schrijven van een nota. Een korte handleiding. Leiden. (Staat op Blackboard.)

 • Hoofdstuk 9 uit: F.H. van Eemeren & A.F. Snoeck Henkemans (2011). Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. (4e herz. dr.) Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff (pp. 133-146).

 • J. Renkema (2014). Schrijfwijzer. (3e dr.) Amsterdam: Boom.

 • Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal (2005). (Herz. ed.) Den Haag: Sdu.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Dr. H. Jansen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.