Studiegids

nl en

Accenttentamen Taalkunde

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De student bestudeert zelfstandig de opgegeven literatuur en legt daarover mondeling tentamen af. Het is de bedoeling dat de student zich vooral richt op de hoofdlijnen van de aangeboden studies. Wat zijn de belangrijkste slotsommen? Langs welke weg komt de schrijver tot die conclusies? De gevolgde redenering, de methode, de aanpak – daar gaat het om. Het is bovenal de bedoeling dat de student zich kritisch opstelt. In hoeverre vind je wat je gelezen hebt overtuigend? Welke argumenten heb je voor je standpunt?

De literatuur omvat tien artikelen met een sterke theoretische en/of methodologische component. Daarnaast kiest de student twee proefschriften, waarin stapsgewijs van theorie naar methode naar resultaten en conclusies wordt gewerkt.

Leerdoelen

  • Je verkrijgt kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalkunde.

  • Je kunt zelfstandig wetenschappelijke artikelen bestuderen en interpreteren en er vragen over beantwoorden.

  • Je doet extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes, dus voor het eerste semester in januari en voor het tweede semester vanaf eind mei tot eind juni.

Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 15 december 2015 op te geven bij dr. R.J.U. Boogaart.

Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 15 mei 2016 op te geven bij dr. R.J.U. Boogaart.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Mondeling tentamen (100%)

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Blackboard

Literatuur

De literatuurlijst kun je opvragen bij de docent, wanneer je je aanmeldt voor het tentamen.
De literatuurlijst bestaat uit twee delen. Op het eerste deel staan tien artikelen die theoretisch van aard zijn of waarin de nadruk ligt op theoretische en methodologische aspecten. Elke student bestudeert deze tien artikelen. Op het tweede deel staat een aantal proefschriften. Hiervan kiest de student er twee ter bestudering.
Het mondeling tentamen gaat dus over tien artikelen en twee boeken.

Aanmelden

Via uSis en via Dr. R. Boogaart

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. R. Boogaart