Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Basiscursus 1A- Taalverwerving I

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Dutch Studies.

Beschrijving

De beginnerscursus taalvaardigheid is een cursus van 13 weken, 10 uur per week. Voor deze cursus staat 15 EC, verdeeld over drie onderdelen (de cursus zelf is één geheel):
Schrijven/Grammatica 5 EC (code 5811VSG1A)
Lezen/Woordenschat 5 EC(code 5811VLW1A)
Spreken/ Luisteren 5 EC(code 5811VSL1AT)
De beginnerscursus bestaat uit twee uur taalverwervingonderwijs per dag. In het begin worden de colleges in het Engels gegeven, maar de voertaal wordt zo snel mogelijk Nederlands, aangepast aan het niveau van de studenten. Spreken, luisteren, lezen en schrijven worden intensief geoefend waarbij uiteraard veel aandacht wordt besteed aan woordenschat en grammatica. Deze cursus vormt één geheel, het is niet mogelijk om onderdelen te volgen.
In dit semester wordt de methode Contact! gebruikt. Tijdens de lessen worden teksten gelezen en beluisterd. De belangrijkste grammaticaregels worden uitgelegd en er worden oefeningen gemaakt. In de les wordt veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid. Zowel aan uitspraak- en intonatieoefeningen als aan gesprekken. We proberen de studenten het zelfvertrouwen te geven dat nodig is om ook buiten de lessen Nederlands te spreken.
Van de studenten wordt verwacht dat zij veel huiswerk maken (4 uur per dag), in de les is alle ruimte voor vragen.

Leerdoelen

Dit college is geheel gericht op het aanleren van het Nederlands op een elementair niveau. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau A2 voor spreken en schrijven en niveau A2/B1 voor lezen en luisteren:
Een taalgebruiker met niveau A2:

  • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).

  • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.

  • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.
    Een taalgebruiker met niveau B1 voor lezen en luisteren:

  • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke, geschreven of gesproken standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.

Rooster

Raadpleeg het rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast is 420 uur

  • colleges: 130 uur

  • toetsen en tentamens: 10 uur

  • collegevoorbereiding en maken huiswerkopdrachten: 280 uur

Toetsing

In week 5, 9 en 13 worden schriftelijke toetsen met korte open (invul)vragen en essayvragen afgenomen. Het gemiddelde cijfer voor deze toetsen vormt het cijfer voor Schrijven/Grammatica. In december en januari worden tentamens afgenomen op de volgende onderdelen: spreken, luisteren, lezen/woordenschat. Het tentamen Spreken is een mondeling tentamen, de tentamens Luisteren en Lezen/Woordenschat zijn schriftelijke tentamens met gesloten vragen. Het eindcijfer Spreken/Luisteren is het gemiddelde van de twee onderdelen. Alle eindcijfers moeten voldoende zijn. De onderdelen die onvoldoende zijn, kunnen een keer herkanst worden.
Bij de tentamens is het gebruik van woordenboeken niet toegestaan.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor mededelingen.

Literatuur

Contact! Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek, werkboek en woordenlijst. Bij de methode horen in totaal 5 cd’s. Uitgeverij Intertaal, Amsterdam, 2015. Ook verkrijgbaar via www.intertaal.nl

Aanmelden

Studenten melden zich aan via usis. Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De voertaal in deze cursus is aanvankelijk Engels, maar wordt geleidelijk over in het Nederlands.