Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Woordenschat/Schrijven - Taalvaardigheid II

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Taalvaardigheid I: Schrijven 1B en Woordenschat 1B.
Of een gelijkwaardig niveau. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het is nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van oefeningen bij Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.
Tijdens het semester lezen en bespeken we enkele artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse taal en taalverwerving. De studenten schrijven vier essays naar aanleiding van deze artikelen. Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de essays: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc. De essays worden nagekeken m.b.v. codes, waarmee de studenten zelf hun stukken moeten verbeteren.

Leerdoelen

In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.
Uitbreiding van de woordenschat en kennis opdoen van diverse aspecten van het Nederlands. Bovendien krijgen studenten inzicht in hun eigen fouten. Daarnaast verbeteren de studenten hun schrijfvaardigheid (tekstopbouw, schrijfstijl, etc.).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege, aanwezigheid is verplicht

Studielast

De totale studielast is 140 uur
• colleges: 26 uur
• toetsen en tentamens: 8 uur
• woorden leren, college voorbereiden en huiswerkopdrachten maken: 106 uur

Toetsing

Woordenschat (50%): er zijn drie woordenschattentamens, afgenomen op de computer. Alle drie de tentamens moeten voldoende (minimaal 5,5) zijn. Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.
Schrijven (50%): Naast de vier stukken die tijdens het semester worden geschreven, is er aan het eind van het semester een schrijftentamen waarbij studenten onvoorbereid een stuk schrijven. Dit tentamen moet in ieder geval voldoende (minimaal 5,5) zijn. De stukken worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands. Ze mogen niet meer dan 10% van het totaal aantal woorden aan fouten bevatten. Onvoldoende stukken worden in overleg met de docent herschreven en verbeterd.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar alle onderdelen opnieuw halen.

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen. Bij voorkeur 4e druk, 2013. Verkrijgbaar via
Overig materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis Instructie voor uSis is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Studieadviseur I. Zagar: mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van de Nederlandse taal