Studiegids

nl en

Paragone: conflict en samenwerking tussen woord en beeld

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. Deze strijd tussen de kunsten, door Leonardo da Vinci “paragone” genoemd, neemt door de eeuwen heen steeds weer andere vormen aan. In dit college zullen zowel belangrijke theoretische teksten als literaire, kunst en filmische praktijken aan bod komen die een reflectie op woord- en beeldrelaties vormen. Allereerst zullen een aantal klassieke auteurs aan bod komen (Plato, da Vinci, Lessing). Vervolgens bespreken we meer hedendaagse theoretische teksten over woord-beeld relaties (Goodman, Gombrich, Mitchell). Tenslotte brengen we deze discussies over woord-beeld in verband met debatten over het concept ‘medium’. Aan de hand van teksten van bijvoorbeeld Manovich, Bolter&Grusin en Krauss bestuderen we ideeën over mediumspecificiteit, intermedialiteit en het “post-medium” tijdperk. Daarnaast zal steeds uitvoerig aandacht worden besteed aan teksten of beelden uit de praktijk die de eigenschappen van woord en beeld op de voorgrond zetten of uitdagen (bijvoorbeeld emblemataboeken, allegorische schilderijen, de graphic novel, de fotoroman, het filmessay, beeldgedichten, concrete poëzie, text art en het computerspel).

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;

  • kan de student reflecteren over relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;

  • heeft de student inzicht in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;

  • is de student in staat om mengvormen van woord en beeld te beschrijven en te analyseren en middels een betoog een interpretatie daarvan te voor te stellen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Herkansing: Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen via Blackboard. Een nader te bepalen selectie primaire teksten.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte.
Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Mw. Drs. J.J.M. Houwen.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 527 2251, mail.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap