Studiegids

nl en

Literatuur: Realisme en Symbolisme (Stromingen 1)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt de eerste plaats gebruikt voor een literatuur- en kunsthistorische periode in de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor de aanduiding van een type tekst of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt, en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is.
Het eerste driekwart van dit college zal zich concentreren op het realisme als literatuurhistorische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Behalve theoretische teksten over het realisme en korte verhalen worden romans besproken van Gustave Flaubert, Charles Dickens, Émile Zola, Theodor Fontane, Marcellus Emants en Louis Couperus. Ook bestuderen we contemporaine discussies over het realisme en het naturalisme.
Het laatste kwart van het college behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme. Symbolistische poëzie en de zintuigen staan daarin centraal. We bespreken poëzie van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé, Herman Gorters gedicht Mei en een roman van Joris Karl Huysmans. Daarnaast komen theoretische en literatuurhistorische teksten aan bod die de specifieke kenmerken van deze stroming belichten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme en symbolisme als literaire stromingen en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Midtermtentamen: (weging 50%) en eindtentamen (weging 50%) .
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.
Herkansing: Schriftelijk tentamen (100%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.
Romans:
Gustave Flaubert, Madame Bovary (origineel dan wel in Nederlandse of Engelse vertaling)
Charles Dickens, Hard Times
Émile Zola, La Bête humaine (origineel dan wel in Nederlandse of Engelse vertaling)
Theodore Fontane, Effi Briest (origineel dan wel in Nederlandse of Engelse vertaling)
Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis
Louis Couperus, De stille kracht
Herman Gorter, Mei

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Gaststudent

Aanmelding voor contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Mw. M. Kasten.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap