Studiegids

nl en

People and Organizations

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus People and Organizations geeft je inzicht in de uitdagingen voor leiders en managers om een organisatie te scheppen waar de juiste mensen op de juiste plaats komen, blijven, en optimaal presteren. Kennis van het optimale gebruik van menselijke bronnen (human resource management) is juist voor advocatenkantoren en andere professionele dienstverleners van groot belang. Het succes of falen van een jurdische organisatie hangt in zeer hoge mate af van de expertise en vaardigheden van het personeel. Daarnaast zal je in de latere beroepspraktijk als jurist of bedrijfskundige met conflicthantering te maken krijgen, zowel als het gaat om de ondersteuning van cliënten, als op de werkvloer, met collega’s. Bovendien heeft een jurist en een bedrijfskundige altijd met veel verschillende partijen te maken; denk aan partners, rechters, collega’s, stagiairs, en cliënten. Kennis van mensen, en de menselijke factor in organisaties, is daarom een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond de menselijke factor in organisaties. Één week bestaat uit een hoorcollege en uit een werkgroep. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond people and organizations. Tijdens de werkgroep ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, en het toepassen van de bestudeerde stof.

In de eerste week krijg je een algemeen beeld van het vakgebied people and organizations en de methoden en technieken die worden gehanteerd om dit gebied inzichtelijk te maken. Gedurende de tweede en derde week ligt de nadruk op de individuele aspecten van HRM. Hoe selecteer je bijvoorbeeld de juiste persoon voor de juiste positie? En hoe motiveer je en beloon je een personeelslid zodat hij/zij optimaal zal presteren? De vierde en vijfde week richten zich op leiderschap en teamwork . Wat is leiderschap eigenlijk? En hoe kun je de communicatie tussen groepsleden optimaal laten verlopen? In de zesde week gaan we dieper in op de organisatie: hoe kun je een organisatie optimaal ontwerpen? En hoe kun je organisatieverandering zo soepel mogelijk laten verlopen? De zevende week wordt gebruikt om de belangrijkste componenten van de cursus nog eens nader onder de loep te nemen, en zal worden ingegaan op een aantal uitdagingen waar het vakgebied people and organizations voor staat.

De cursus beoogt je een inleiding te geven in de conceptuele en praktische aspecten van het omgaan met de menselijke factor in juridische organisaties in het bijzonder en in meer algemene zin het bedrijfsleven en de publieke sector.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Een eerste introductie te bieden in het vakgebied Human Resource Management.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de doelstellingen van organisatiekunde en human resource management (HRM) aangeven

 • de belangrijkste theorieën en stromingen op dit vakgebied begrijpen en toepassen.

 • de HRM componenten van het individu in organisaties herkennen en beschrijven. Het gaat hierbij om
  componenten als selectie, percepties en attributies, leren, en motivatie, stress en agressie.

 • de HRM componenten van leiderschap en teamwork herkennen en beschrijven. Het gaat hierbij om componenten als interpersoonlijke communicatie, de effectiviteit van leiderschap, de ontwikkeling van teams, onderhandeling, en de omgang met conflicten.

 • de HRM componenten van de organisatie herkennen en beschrijven. Het gaat hierbij om componenten als management beslissingen, de vormgeving van organisaties, het scheppen van een organisatiecultuur, en de ondersteuning van verandering binnen organisaties.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. dr. Rob Blomme

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Let goed op Blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. dr. Rob Blomme

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Let goed op Blackboard

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving:

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer voor People and Organizations bestaat uit het cijfer voor het tentamen (100%).
Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen en omvat alle voorgeschreven literatuur, hand-outs en (internet)artikelen (tenzij anders vermeld). Het tentamen zal bestaan uit open vragen.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • John W. Slocum & Don Hellriegel: Principles of Organizational Behavior, 13th edition. ISBN 978-0-538-74334-1

 • Artikelen/overige stukken behandeld tijdens de werkgroepen (wordt via Blackboard beschikbaar).

Werkboek:

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal

-

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. Rob Blomme

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfswetenschappen

 • Telefoon: 071 – 527 8827

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8827

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO