Studiegids

nl en

Financial Accounting and Reporting Standards

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voor deelname aan het vak worden geen ingangseisen gesteld.

Beschrijving

In dit vak staat het jaarrapport van de onderneming centraal. Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. Door het jaarrapport communiceert het bestuur van de onderneming de financiële positie en het resultaat met externe belanghebbenden. In dit vak komen wettelijke bepalingen, in het bijzonder Boek 2 BW titel 9 De jaarrekening en het jaarverslag, alsmede bedrijfswetenschappelijke concepten en inzichten bij elkaar.
Onderwerpen die centraal staan zijn onder meer:

 • wet- en regelgeving op het terrein van de externe verslaggeving, met name Boek 2 BW titel 9 en International Financial Reporting Standards (IFRS);

 • basisstukken van de externe verslaggeving: balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht;

 • analyse van de jaarrekening.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het inleiden in de externe verslaggeving van ondernemingen en organisaties. Het vak belicht zowel de bedrijfswetenschappelijke als de ondernemingsrechtelijke aspecten van de externe verslaggeving.

De leerdoelen zijn:

 • De student heeft inzicht in de positie van externe verslaggeving binnen het domein van de bedrijfswetenschappen en het recht;

 • De student kan de voornaamste wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag interpreteren en toepassen;

 • De student kan kennis van specifieke wet- en regelgeving voor de verwerking van de posten van de balans en de winst- en verliesrekening toepassen bij het opstellen van een jaarrekening;

 • De student kan de samenhang tussen de primaire financiële overzichten (balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht) formuleren en toelichten;

 • De student kan de jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming die geen bank of verzekeringmaatschappij is, beoordelen door het berekenen van kengetallen van de rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, activiteit en deze te beoordelen in onderling verband, in historisch perspectief (trendanalyse) en in vergelijking met concurrenten.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak kent u de belangrijke aspecten van een jaarrapport van een onderneming en kunt u de jaarrekening analyseren en beoordelen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. D.H. van Offeren

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: dr. D.H. van Offeren en dr. J.P.J. Witjes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen bestaande uit vraagstukken en open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen is behandeld tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Hoogendoorn, M.N. en R.G.A. Vergoossen, Externe verslaggeving, laatste (8e) druk, Noordhoff, ISBN:9789001809577.
Bouwer, H.J., D.H. van Offeren en E.M van der Veer Externe verslaggeving opgaven / Opgaven, laatste (2e) druk, Noordhoff, ISBN: 9789001809560.

Werkboek (via Blackboard):
Werkboek Financial accounting and reporting standards, 2015-2016

Aanbevolen studiemateriaal:
Wordt tijdens de colleges nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. D.H. van Offeren

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B3.11

 • Bereikbaarheid: op afspraak.

 • Telefoon: 071 527 8887

 • E-mail: d.h.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.