Studiegids

nl en

Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtsvinding

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

In democratische rechtsstaten wordt het recht gevormd in interactieprocessen tussen wetgever, bestuur en rechters. Ook partijen, bijgestaan door hun advocaten, leveren een onmisbare bijdrage aan de rechtsvorming. ‘Het recht is er, doch het moet worden gevonden’ (Paul Scholten). Als het recht al wordt gevonden, dan zeker niet kant en klaar. Het moet worden gevormd. Zeker in het privaatrecht leunt de wetgever bijzonder op de rechter om het recht tussen partijen te vinden, dit vaak op basis van vage normen die dienen als baken bij de afweging, of op basis van de algemene rechtsvormende taak van de rechter. Lindenbaum (1919), de DES-dochters (1992) en de ouders van Kelly (2005) hebben bijvoorbeeld een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van het moderne aansprakelijkheidsrecht. Constituties bepalen welke bevoegdheden wetgevers, bestuursorganen (waaronder het openbaar ministerie) en rechters hebben om recht te vormen. Tijdens het vak Interactie tussen rechtssystemen – Rechtsvinding zal worden stilgestaan bij de vraag op welke wijze de wetgever, rechter en partijen recht vormen en mogen vormen en hoe die verschillende ‘spelers’ zich tot elkaar verhouden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Interactie tussen rechtssystemen – Rechtsvinding bouwt voort op de metajuridische vakken en de positiefrechtelijke vakken uit de bacheloropleiding. Het vak beoogt u inzicht te geven in de grondslagen, samenhang en verschillen tussen de deeldisciplines van het privaatrecht, mede in hun verhouding tot straf- en staats- & bestuursrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Juridische kennis: met name inzicht in de grondbeginselen van het privaatrecht en de verhouding tot andere rechtsgebieden en in theorievorming over rechtsvorming, rechtsvinding en regulering.

 • Vaardigheden: de student is in staat om de verworven inzichten toe te passen op nieuw aangereikt materiaal en om zelfstandig een oordeel te vormen over de daarin besloten liggende aspecten van rechtsvorming, rechtsvinding en regulering

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. W.H. van Boom; mr. J. Uzman.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de per week aangegeven stof. Zie ook onder ‘toetsing’.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Bij aanvang van het vak dient de student te kiezen uit twee varianten. Een eenmaal gemaakte keuze bindt.
(Variant) 1. Schriftelijk gesloten boek tentamen. Bij deze variant bestaat geen verplichting tot het verrichten van (tussentijdse) praktische oefeningen (zoals bedoeld in variant 2).
of
(Variant) 2. Een (alternatief traject) bestaande uit (tussentijdse) schriftelijke opdrachten en een (eind-)opdracht.

Bij variant 2 maken de studenten gedurende de onderwijsweken schriftelijke opdrachten die in moeilijkheidsgraad naar het eindtentamen toewerken. Deze opdrachten worden zowel door de medestudenten beoordeeld bij wijze van peer review (met behulp van Turnitin) als door de docenten, waarbij deze laatsten de kwalificatie voldoende/onvoldoende aan de opdrachten toekennen.

Een onvoldoende voor een opdracht leidt tot een verplichte vervangende opdracht.
Na succesvolle voltooiing van alle opdrachten (die de status hebben van praktische oefeningen) bestaat het eindtentamen, de eindtoets voor deze groep studenten uit een take home tentamen in de vorm van een essayopdracht.
Studenten die dit traject – na eenmaal daarmee te zijn gestart – niet succesvol voltooien, worden verwezen naar het hertentamen. Het hertentamen is het hertentamen van variant 1.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens college en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Als achtergrond wordt ter lezing aanbevolen:

 • J.H.Nieuwenhuis, Confrontatie & Compromis, Deventer: Kluwer 2007 (derde druk)

Het onderwijsmateriaal wordt Blackboard aangereikt en/of bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelding voor variant 1 is niet nodig.
Aanmelding voor variant 2: middels inleveren van de eerste weekopdracht . Zie (overigens) Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Burgerlijk Recht

 • Werkadres: Steenschuur 25 (kamer C2.02).

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat Burgerlijk Recht

 • Telefoon: 071-5277381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht.

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Dit vak is een optioneel verplicht vak voor alle afstudeerrichtingen van de Master Rechtsgeleerdheid. In plaats van dit vak kunnen studenten ook kiezen voor het vak Interactie tussen rechtssystemen-Rechtshandhaving. ### Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.