Studiegids

nl en

A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Met het vak arbeidsovereenkomstenrecht maakt de master Arbeidsrecht een aanvang. Dit vak kan ook worden gevolgd door studenten van de afstudeerrichting Civiel recht. Het vak arbeidsrecht in de bachelorfase geeft een overzicht van de diverse onderdelen van en grondbeginselen in het arbeidsrecht. In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het sociale zekerheidsrecht komt kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (ontslag en WW, loonbetaling, reïntegratie en ziekte).
In deze cursus wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst te beantwoorden casus wordt u gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling. Van u wordt verwacht dat u een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Waar u in de bachelorfase o.a. wordt geacht om de eigen kenmerken, logica en dynamiek van het arbeids(overeenkomsten)recht te kunnen benoemen, wordt in deze cursus van u gevraagd dat u zelfstandig kunt reflecteren en een beargumenteerd standpunt in kunt nemen in een discussie over een deelonderwerp uit het arbeidsovereenkomstenrecht.

 • U bent in staat om arbeidsrechtelijke uitgangspunten (ongelijkheidscompensatie, gradaties van dwingend recht) op casuïstiek toe te passen. U kunt hierbij actuele ontwikkelingen betrekken en problematiseren.

 • Met de door u reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, bent u in staat om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeids(overeenkomsten)recht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • U bent in staat om de verschillende vormen van arbeidscontracten te herkennen en kunt die verschillende verschijningsvormen onderscheiden en kwalificeren en de consequenties daarvan te beschrijven, d.w.z. de kernverplichtingen van de werkgever en werknemer gedurende de looptijd van het contract en bij en na het beëindigen ervan.

 • Uit de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie kunt u zelfstandig juridische schema’s afleiden en toepassen in complexe casus. Daarbij wordt niet alleen verwacht dat u uw kennis vergroot op het gebied van relevante wetgeving en jurisprudentie. Ook dient u in staat te zijn om verbanden aan te brengen tussen de diverse onderdelen van de stof, aangeleverde informatie kritisch te beoordelen, tegenstrijdigheden te benoemen en indien gevraagd hier op abstract niveau over te discussiëren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss en Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst en ondernemingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2012. (de meest recente versie)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Jurisprudentiebundel sociaal recht, gelieerd aan wettenbundel, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 1.51

 • Bereikbaarheid: Op afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7636 (secretariaat)

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl