Studiegids

nl en

M) Profileringsvak: IE Octrooirecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER).

Beschrijving

Het octrooirecht vormt een belangrijk rechtsgebied binnen het recht van de intellectuele eigendom waarmee juristen werkzaam in de commerciële praktijk in aanraking komen. In veel ondernemingen vindt innovatie plaats: bestaande producten en processen lenen zich steeds opnieuw voor verbetering. Zodra hierbij sprake is van een oplossing voor een technisch probleem, komt het octrooirecht als mogelijke beschermingsvorm in beeld. Een octrooihouder geniet gedurende een zekere tijd een monopolie op zijn uitvinding, hetgeen hem in staat stelt de onderzoekskosten terug te verdienen. Tegelijkertijd worden, als gevolg van het openbaar toegankelijk maken van een uitvinding, andere ondernemingen in staat gesteld om daarop voort te borduren; aldus wordt de technologische ontwikkeling gestimuleerd. Een octrooiportefeuille vormt vaak een belangrijk deel van het kapitaal van de onderneming; er wordt dan ook dikwijls over octrooikwesties geprocedeerd. Het octrooirecht is zeer internationaal van karakter: het Europees Octrooiverdrag heeft gedurende de afgelopen decennia een grote vlucht genomen, en sinds kort bestaat er ook EU-regelgeving op dit gebied. In het vak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het octrooirecht die voor de praktijk van belang zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten bekend te maken met de verschillende registratiesystemen voor octrooien, met de voorwaarden voor bescherming, de inhoud van de bescherming en de uitzonderingen daarop, met aspecten van de procesvoering in octrooizaken en met de wijzen waarop octrooien in de praktijk kunnen worden geëxploiteerd; alles zowel in een nationale als in een internationale context.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De studenten moeten octrooirechtelijke casus kunnen oplossen en de beginselen en belangen die in het octrooirecht spelen kunnen bespreken.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en excursies

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Mr. P.A.C.E. van der Kooij, mr. S. Dack en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

 • Omschrijving: excursies met inhoudelijke voorbereiding en verslag achteraf

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Mr. P.A.C.E. van der Kooij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen processtukken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, elfde druk, Deventer: Kluwer 2014, hoofdstukken I, II en XII.

 • Artikelen uit juridische tijdschriften, beschikbaar gesteld via Blackboard

 • Overzicht van te bestuderen rechtspraak, met digitale vindplaatsen beschikbaar gesteld via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl