Studiegids

nl en

Ondernemingsrecht en Concernverhoudingen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Een ondernemer kiest in verreweg de meeste gevallen voor het concern als ondernemingsvorm, of, beter gezegd, zijn onderneming groeit daar mettertijd in. De wens tot beperking van aansprakelijkheid (naast fiscale motieven) speelt hierbij een belangrijke rol. Omdat een rechtspersoon slechts (volledig) kan worden begrepen vanuit de functie die hij feitelijk binnen de onderneming vervult, “kleurt” het concernverband als het ware alle rechtsnormen die daarbij te pas komen. Zo is het evident dat de toezichthoudende rol van een raad van commissarissen op het niveau van een werkmaatschappij verschilt met die van een beursgenoteerde houdstermaatschappij. Dit geldt ook voor de taak en verantwoordelijkheid van het bestuur, de verhouding tussen de vennootschappelijke organen onderling en tot op zekere hoogte ook voor de relatie tot derden, zoals werknemers en schuldeisers. Het is dan ook geen wonder dat de concernproblematiek bij vrijwel elk actueel vraagstuk van ondernemingsrecht opduikt. Denk aan het milieuschandaal in Ivoorkust met betrokkenheid van de Trafigura-groep, of de verkoop in 2007 door ABN Amro-bank van haar Amerikaanse dochter LaSalle aan Bank of America. Hadden de aandeelhouders daar niet mee moeten instemmen? Waren commissarissen niet te passief gebleven? Soortgelijke vragen spelen rond de recente ontmanteling van het Fortis-concern. Het concernrecht is niet zozeer een afzonderlijk onderdeel van het ondernemingsrecht, maar veeleer een invalshoek van waaruit men praktisch elk ondernemingsrechtelijk onderwerp kan analyseren en beoordelen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u vertrouwd te maken met de verschillende ondernemingsrechtelijke leerstukken en problemen, meer in het bijzonder vanuit de invalshoek van concernverhoudingen. Deze invalshoek is een gevolg van het feit dat een onderneming in veel gevallen de juridische gedaante heeft van een concern, welke omstandigheid een eigen inkleuring geeft aan ondernemingsrechtelijke leerstukken en problemen. De concernproblematiek speelt dan ook bij vrijwel elk ondernemingsrechtelijk vraagstuk een belangrijke rol.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
Het vak Ondernemingsrecht en concernverhoudingen draagt ertoe bij dat u in staat bent om literatuur, juridische bronnen en complexe cases op het gebied van het ondernemingsrecht diepgaand en in relatie tot de economische werkelijkheid te analyseren en te interpreteren, daarbij maatschappelijke aspecten te betrekken, kritische vragen te stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen.
h3. Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

  • Aantal à 2 uur: 18-20 bijeenkomsten met een gemengd hoorcollege/werkgroepkarakter

  • Namen docenten: verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht en gastdocenten

  • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de te behandelen stof en voorbereiding van de te bespreken casuïstiek

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Literatuur: zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in het werkboek.

Werkboek:
Werkboek Ondernemingsrecht en Concernverhoudingen (te vinden op Blackboard)

Reader:
Geen.

Aanmelden

Aanmelding niet nodig.

Contact

Instituut/afdeling

  • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

  • Afdeling: Ondernemingsrecht

  • Kamernummer secretariaat: C 2.02

  • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 09.00-13.30 uur.

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

  • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl