Studiegids

nl en

Privatissimum: Rechtsmethodologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

De cursus biedt een systematische reflectie op de activiteiten van de wetenschappelijke jurist. Onderwerp van onderzoek is de eigen aard van de rechtswetenschap ten opzichte van de andere wetenschappen. In het licht van deze vraagstelling zal diep worden ingegaan op de grondslagen van wetenschappelijke kennis, criteria van wetenschappelijkheid, de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid, interpretatie in het algemeen en juridische interpretatie in het bijzonder, op het vraagstuk van zekerheid en relativisme van (juridische) kennis en op de verhouding tussen recht en moraal, tussen regels en beginselen en tussen systeem en gebruikers.

In de cursus zal worden gewerkt met kortere en langere teksten van filosofen en rechtstheoretici uit de 20e eeuw, onder wie Wittgenstein, Popper, Gadamer, Scholten en Dworkin. Bij de verwerking van de teksten draait het niet alleen om het verkrijgen van theoretische kennis, maar tevens om de zinvolle toepassing (applicatie) van de theoretische inzichten op wetenschappelijke en juridische dilemma’s uit de praktijk van alledag (belangenafweging, subjectiviteit (rechts)oordeel, voorwetenschappelijke stellingname, rationaliteit van standpunten, grenzen van legitimatie).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u bekend te maken met de grondslagen van (rechts)wetenschappelijk onderzoek.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus heeft u kennis van de centrale vraagstukken in wetenschapsfilosofie, epistemologie en (juridische) interpretatietheorie. Tevens heeft u kennis van het, voor deze vraagstukken relevante begrippenkader en bent u in staat om op zelfstandige en kritische wijze met dergelijke vraagstukken om te gaan ten einde de eigen activiteiten als (wetenschappelijke) jurist kritisch te bezien.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 maal 2 uur per week, combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken

 • Namen docenten: Mr. Dr. A.J. Kwak

 • Vereiste voorbereiding van studenten: De studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tevens dienen studenten te reflecteren over de stof aan de hand van een opdracht die naar aanleiding van de stof van die week wordt gesteld. Het doel van de opdracht is om de theorie (kennis) te betrekken op een actueel juridisch, politiek of moreel probleem (applicatie), zodat de student leert om een actueel vraagstuk te zien in het licht van één of meer theoretische benaderingen en de theorieën te zien als meer of minder geslaagde verklaringsmodellen. Naar aanleiding van de opdracht dienen studenten voorafgaand aan het werkcollege een paper in te leveren. Inzet Blackboard: Informatie over het vak; opdrachten papers.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk: de studenten schrijven 7 papers van tussen de 1500 tot 2000 woorden.

 • Mondelinge presentatie: studenten moeten middels een mondelinge presentatie een paper verdedigen (alleen of met z’n tweeën) over de stof van de week (zie voorbereiding). De beoordeling van de presentatie telt mee voor het eindcijfer.

 • Het gemiddelde cijfer van alle papers en de mondelinge presentatie (die alle gelijkelijk/evenredig meetellen) is het eindcijfer.

Inleverprocedures
Papers worden voorafgaand aan het werkcollege via Safeassign ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering dient een extra opdracht te worden gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt bekend gemaakt op de Blackboardomgeving

Werkboek:
Geen

Reader:
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator master rechtsfilosofie en encyclopedie: dhr. Mr.dr. A.J. Kwak

 • Werkadres: KOG, A329

 • Bereikbaarheid: Maandag 14.00 – 16.00.

 • Telefoon: 071 – 527 7548

 • E-mail: a.j.kwak@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 16:30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO