Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het vak Rechtstheorie en het internationaal publiekrecht gaat het om de rechtsfilosofische grondslagen van het internationaal publiekrecht. De centrale vraag hierbij is of zich een voorwaardelijk soevereiniteitsbegip ontwikkelt. Bij de beantwoording hiervan staan de volgende drie onderwerpen centraal: humanitaire interventie, zelfverdediging en interventie in falende staten. Het gaat telkens om het spanningsveld tussen de bescherming van mensenrechten enerzijds en respect voor de soevereiniteit van de staat anderzijds. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de rol van het internationaal recht bij de facilitering van internationale economische (on)rechtvaardigheid. Genoemde onderwerpen worden telkens vanuit een juridische, filosofisch/ethische en machtspolitieke invalshoek benaderd. Hierbij wordt aandacht besteed aan klassieke teksten van Kant’s Eeuwige Vrede tot Rawls’ Law of Peoples.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Rechtstheorie en het internationaal publieksrecht is u inzicht te geven in de filosofische en rechtstheoretische grondslagen van het internationaal publiekrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus bent u in staat het internationaal publiekrecht te begrijpen vanuit achterliggende filosofische concepties, alsmede huidige ontwikkelingen in dit recht te duiden en te evalueren met behulp van deze concepties.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het schrijven van een paper tijdens het vak. In het paper wordt de onderzoeksvraag beargumenteerd beantwoord aan de hand van de bespreking van één specifiek volkenrechtelijk leerstuk of thema (zoals bijvoorbeeld humanitaire interventie, anticiperende zelfverdediging of interventie in een falende staat of de vraag naar de universaliteit van mensenrechten).

Inleverprocedures
Na afloop van het vak wordt het paper op een tevoren vastgestelde datum ingeleverd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • F.R. Tesón, A Philosophy of International Law, Colorado: Westview Press 1998. G. Molier & T. Slootweg (red.), Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische Beschouwingen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009. Op Blackboard geplaatste artikelen, alsmede het tekstmateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgedeeld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr.dr. G. Molier

 • Werkadres: KOG, A329

 • Bereikbaarheid: Dinsdag 16.30 – 17.30.

 • Telefoon: 071 – 527 7592

 • E-mail: g.molier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO