Studiegids

nl en

Practicum: Geschiedenis van Rechtsfilosofie en Ethiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak gaat over de relatie van waarheid en recht. In de cursus worden verschillende klassieke teksten uit de geschiedenis van de rechtsfilosofie en de ethiek bestudeerd. Behandeld worden onder anderen Plato, Aristoteles, Hegel, Kierkegaard, Buber en Scholten. Daarbij zullen ook de religieuze en esthetische dimensies van rechtsvinding belicht worden.

De cursus behandelt het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Kennis hiervan is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van analytische vaardigheden ten behoeve van een kritische reflectie op de discussies over actuele vraagstukken van recht en vrijheid.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is u vaardigheden in de bestudering en becommentariëring van klassieke rechtsfilosofische teksten bij te brengen, en u daarbij tevens een grondig historisch en systematisch inzicht te verschaffen van de wijsgerige grondslagen, idealen en achtergronden van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Kennis van dit discours is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van analytische vaardigheden ten behoeve van een kritische reflectie op de discussies over actuele vraagstukken van recht en vrijheid.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/werkgroepen. Laatste zitting: rollenspel.

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het formuleren van vragen over de teksten.

 • De colleges worden gegeven in Seminar-verband op de vrijdagmiddag, waarin gezamenlijke tekst-lectuur, vertaling en becommentariëring afgewisseld worden door uitvoeriger uitleg in de vorm van mini-hoorcolleges, zowel ter inleiding als ter uitleg van tekstpassages.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstukken (4x) en een schriftelijk tentamen over werkstuk en studiestof.
Weging: gemiddelde van de 4 werkstukken telt voor 50%; schriftelijk tentamen telt voor 50% van het eindcijfer.

Inleverprocedures
Werkstukken in hardcopy in het postvak van de docenten; secretariaat Rechtsfilosofie.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zie Blackboard!

Werkboek: Geen

Reader:
Reader met primaire, klassieke rechtsfilosofische teksten (van Aristoteles, Kant, Kierkegaard). Zie verdere mededelingen en studiematerialen op Blackboard!

Aanbevolen studiemateriaal
Adriaan T. Peperzak, Modern Freedom. Hegel’s Legal, Moral and Political Philosophy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston en Londen 2001.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A 3.26

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: t.j.m.slootweg@Law.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl